Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJESTI I UPUTE ZA ODRŽAVANJE prethodne provjere znanja i sposobnosti za radno mjesto:viši referent za informatičke poslove i javne objave

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA INFORMATIČKE POSLOVE I JAVNE OBJAVE

KLASA: 112-02/18-01/8
URBROJ: 2176/04-05-18-4
Novska, 03. prosinca 2018.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Novske raspisao je javni natječaj za prijam u službu -  višeg referenta za informatičke poslove i javne objave na neodređeno vrijeme  koji je objavljen u Narodnim novinama broj: 106/18 od 03 .prosinca 2018. godine, na internetskim stranicama Grada Novske i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Kutina-Ispostava Novska.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18), i raspisanog javnog natječaja  kandidatima prijavljenim na predmetni natječaj, upućujemo

OBAVIJESTI  I  UPUTE ZA ODRŽAVANJE

prethodne provjere znanja i sposobnosti - provođenje pismenog testiranja i usmenog intervjua

1. Radno mjesto: viši referent za informatičke poslove i javne objave

Opis poslova:

 • pruža stručnu podršku u rješavanju problema informacijsko-komunikacijske opreme (stolnih prijenosnih računala,  servera, projektora, fotokopirnih aparata, printera i dr. opreme) kroz aktivni preventivni nadzor  koji omogućuje kvalitetno  održavanje IT sustava  (sustavno praćenje rada opreme te  detekcija i ispravak potencijalnog kvara prije no što do njega dođe) te kroz reaktivno održavanje koje uključuje dijagnostiku, intervenciju i otklanjanje grešaka u radu IT sustava, popravak opreme i zamjena dijelova, intervencije i podrška u radu u lokalnoj internet mreži, instaliranje potrebnih programa i dr. slični poslovi.
 • održava i unapređuje  internetsku stranicu Grada te na istu  postavlja vijesti, obavijesti, priopćenja,  javne pozive i natječaje, važne dokumente Grada i dr.
 • vodi brigu o potrebi nabave informatičko-komunikacijske opreme, predlaže godišnji plana nabave informatičke i druge sl. opreme, vodi knjigu narudžbi informatičke opreme, pribavlja ponude za nabavu  informatičke opreme te ovjerava račune za istu.

Podaci o plaći:


Visina plaće radnog mjesta propisana je Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj: 4/18). Slijedom toga plaća, za radno mjesto višeg referenta za informatičke poslove i javne objave, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,60 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. (Vježbenik ostvaruje pravo na 85% iznosa plaće)


Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

 1. Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj: 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14),
 2. Zakon o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01, vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj: 86/08 , 61/11 i 4/18)),
 4. Zakon o općem upravnom postupku ( 47/09)
 5. Zakon o elektroničkoj ispravi
 6. Zakon o elektronskom potpis
 7. Pravilnik o zaštiti na radu pri radu s računalom

 8. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23.         srpnja  2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke         transakcije na     unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ   NN 62/17 na snazi od 08.07.2017)    

PRAVILA TESTIRANJA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.

 1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta,
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj,
 3. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio,
 4. Za pismenu provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnih mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti nakon pismene provjere znanja je 10 bodova,
 5. Smatra se da je kandidat položio ako je na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova,
 6. Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu),
 7. Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova koji su ostvarili na pismenom testiranju,
 8. Nakon utvrđivanja broja bodova na prethodno provedenom testiranju Povjerenstvo na intervju poziva kandidate koji su ostvarili najmanji broj bodova iz točke 5.
 9. Povjerenstvo kroz razgovor -  intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova,
 10. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova,
 11. Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva,
 12. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka,
 13. Izabrani kandidat, po pisanoj obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenje rješenja o prijemu u službu,
 14. Pročelnik donosi rješenje o prijemu u službu višeg referenta za informatičke poslove i javne objave koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranja na web-stranici Grada Novske (www.novska.hr)  i oglasnoj ploči Grada Novske.  
GRAD NOVSKA