Grad NOVSKA Službene stranice

Javni poziv za predlaganje programa i projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2020. godini

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novske (Službeni vjesnik 63A/15)- (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te članka 46. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 24/109, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13, 39/14, 4/18 i 15/18) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje

 

Javni poziv za predlaganje  programa i projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2020. godini

 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

PRAVILNIK O FINANCIRANJU UDRUGA

KRITERIJI 1

KRITERIJI 2

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5

OBRAZAC 6

OBRAZAC 7

OBRAZAC 8

OBRAZAC 9