Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV za predlaganje projekata rekonstrukcije spomen obilježja hrvatskim braniteljima te sufinanciranje režijskih troškova udrugama koje su korisnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novske

KLASA: 402-08/20-01/26

URBROJ: 2176/04-03-20-1

Novska, 08. listopada 2020.

                                                                                                                          

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novske Službeni vjesnik 63A/15)- (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te članka 46. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 24/109, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13, 39/14, 4/18, 15/18 i 8/20) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje

 

Javni poziv za predlaganje projekata rekonstrukcije spomen obilježja hrvatskim braniteljima te sufinanciranje režijskih troškova udrugama koje su korisnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novske

 

 1. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je financiranje/sufinanciranje  projekata  rekonstrukcije spomen obilježja hrvatskim braniteljima te sufinanciranje režijskih troškova udrugama koje su korisnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novske za period od listopada do prosinca 2020. godine.

 

 1. Ukupna sredstva za financiranje/sufinanciranje

Za financiranje/sufinanciranje svih prioriteta financiranja iz Javnog poziva  osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  51.000,00  kuna.

 

 1. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljiv prijavitelj u pravilu je udruga  i druga neprofitna organizacija  koja ima  sjedište na području Grada Novske i koja aktivno djeluje na području Grada Novske  ili  ima sjedište izvan Grada Novske, ali u svom osnivačkom aktu ima određeno područje djelovanja koje se proteže i na Grad Novsku i koja aktivno djeluje na području Grada Novske, uz uvjet da ista ispunjava sve odredbe  Pravilnika i sve uvjete Javnog poziva.

 

 1. Uvjeti koje mora ispunjavati prijavitelj su sljedeći:

U skladu s uvjetima iz javnog poziva, sredstva za  prijavljene programe mogu ostvariti  udruge koje:

 • su upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija;
 • su uredno ispunile sve obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Grada Novske za 2019. godinu, uključujući i dostavu izvješća o namjenskom korištenju sredstava;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta;
 • imaju općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu  (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zaključen ugovor o korištenju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Novske (za sufinanciranje režijskih troškova).

 

 1. Upute za prijavitelje

Sastavni dio ovog Javnog poziva i njegov neizostavni dio čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju:

 • zakoni, strategije, programi i drugi akti na kojima se temelje prioriteti financiranja iz ovog javnog poziva,
 • visina sredstava određena za financiranje prioriteta ovog javnog poziva, najniži i najviši iznos koji se može dodijeliti po projektu,
 • tko može podnijeti prijavu na javni poziv,
 • tko  ne može podnijeti prijavu  na javni poziv;
 • detaljni uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za projekt;
 • dokumentacija koja se obavezno mora priložiti prijavi;
 • odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima;
 • posebne obveze za prijavitelje te ostale odredbe;

 

 1. Rok za podnošenje prijave na javni poziv

Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana, a završava 09. studenoga 2020. godine

 

 1. Način dostave prijave na javni poziv i adresa za dostavu prijave

Prijave projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske - www.novska.hr te uz prilaganje svih priloga koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje

Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, a na omotnici treba obavezno naznačiti:

 1. Naziv i adresu prijavitelja
 2. Naznaku  - „PRIJAVA  NA JAVNI POZIV - PROJEKTI REKONSTRUKCIJE SPOMEN OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA“ ili „PRIJAVA  NA JAVNI POZIV – SUFINANCIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA UDRUGA KORISNIKA POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GARDA NOVSKE“
 3. Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno u pisarnicu Grada Novske  na sljedeću adresu:

GRAD NOVSKA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2

44330 NOVSKA

 

 1. Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

 1. Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu mogu se zatražiti  elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava na adresu: sonja.marohnichorvat@novska.hr  ili karolina.simicic@novska.hr. ili na broj telefona 691 519.

Grad Novska  nije obvezan davati odgovore ili pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

 

                                                                  GRADONAČELNIK
                                                                
                                                                Marin Piletić, prof.,v.r.