Grad NOVSKA Službene stranice

O D L U K A o produženju roka za podnošenje prijava na raspisani Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za graditeljstvo i komunalne poslove na određeno vrijeme

KLASA: 112-02/20-01/1

URBROJ: 2176/04-02-20-4

Novska, 30. rujna 2020.

            

Pročelnik Upravnog odjela za momunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske, dana 30. rujna 2020. godine , donosi

 

 

O D L U K U

o produženja roka za podnošenje prijava na raspisani Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za graditeljstvo i komunalne poslove na određeno vrijeme

 

  • produžuje se rok za podnošenje prijava na Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za graditeljstvo i komunalne poslove u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske, na određeno vrijeme do povratka službenice sa bolovanja i porodnog dopusta koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada Novske www.novska.hr i na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Novska i traje do 11. listopada 2020. godine.

 

  • Ova Odluke objavit će se na mrežnim stranicama Grada Novske www.novska.hr i Oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

 

                                                                                  Pročelnik

 

                                                                           Mišo tušek, dipl. ing.