Grad NOVSKA Službene stranice

Obavijesti i upute za imenovanje Pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/CE UPRAVNOG ODJELA ZA GODPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

 

KLASA: 112-02/19-01/3

URBROJ: 2176/04-03-19-2

Novska, 06. studenog 2019.

 

Gradonačelnik Grada Novske raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce koji je  objavljen u Narodnim novinama broj: 106/19 od 06. studenog 2019. godine i na internetskim stranicama Grada Novske.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) i raspisanog javnog natječaja, Grad Novska objavljuje obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj.

OBAVIJESTI  I  UPUTE

za  imenovanje Pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu

 

 1. Opis poslova radnog mjesta
 • rukovodi Upravnim odjelom, organizira i usklađuje rad Upravnog odjela u obavljanju poslova iz nadležnosti odjela - gospodarske djelatnosti, poljoprivreda i turizam, osigurava zakonitost rada te provođenje obveza utvrđenih zakonom i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika, odgovara za zakonito i pravodobno izvršavanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.
 • koordinira rad odjela sa drugim upravnim tijelima Grada, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama, podnosi izvješća o radu iz nadležnosti odjela, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela.
 • sudjeluje u rješavanju najsloženijih poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela, planira poslove koje će izvršavati Upravni odjel, raspoređuje poslove na pojedine službenike, daje upute službenicima za izvršavanje određenog posla, prati izvršavanje poslova.
 • po potrebi predlaže izmjene propisane organizacije rada u Upravnom odjelu,
 • obavlja i ostale poslove iz nadležnosti Odjela, po nalogu gradonačelnika.
   
 1. Podaci o plaći:

Podaci o Plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj: 4/18, 72/18 i 67/19). Slijedom toga plaća radnog mjesta, za koje se raspisuje natječaj, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 5,50 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 1. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

 

 1. Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'' broj: 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14).
 2. Zakon o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj: 86/08 , 61/11 i 4/18);
 4. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN  broj:28/10);
 5. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 20/18, 115/18 i 98/19),
 6. Zakon o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“ broj: 47/09);
 7. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17);
 8. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj: 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)

 

 1.  PRAVILA TESTIRANJA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

      Vrijeme trajanja testiranja - 60 minuta.

 1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta;
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj;
 3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz  poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav RH) i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio;
 4. Za pismenu provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti nakon pismene provjere znanja je 10 bodova;
 5. Smatra se da je kandidat položio ako je u  provjeri znanja i sposobnosti  navedenih u točki 4. ostvario najmanje 50% bodova;
 6. Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu);
 7. Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova koji su ostvarili na pismenom testiranju;
 8. Nakon utvrđivanja broja bodova po prethodno provedenom testiranju Povjerenstvo na intervjuu poziva kandidate koji su ostvarili najmanje broj bodova iz točke 5.;
 9. Povjerenstvo kroz razgovor - intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova;    
 10. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova;
 11. Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva;
 12. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka;
 13. Izabrani kandidat, po pisanoj obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o imenovanju;
 14. Gradonačelnik donosi rješenje o imenovanju pročelnika/ce koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto pročelnika/ce;

 

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju pročelnika/ce može u roku od 30 dana podnijeti tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske.

 

 1. POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje na internetskoj stranici Grada Novske i oglasnoj ploči Grada Novske.

 

                                                                                                                                                                                                                 Gradonačelnik

                                                                                                                                                                                                              Marin Piletić, prof. v. r.

 

    Prijave na natječaj podnose se zaključno do 14. studenog 2019.