Grad NOVSKA Službene stranice

Grad Novska

Trg dr. Franje Tuđmana 2
44330 Novska
Tel: 044/691-500, Fax: 044/691-518
e-mail: grad@novska.hr

OIB: 09112913581

Upravni odjeli

Radno vrijeme: 7,00 - 15,00 sati

Upravni odjel za proračun i financije

Poslovi Upravnog odjela za proračun i financije definirani su vođenjem poslova proračunskog računovodstva, brizi o naplati prihoda i trošenju javnog novca kroz dobro planiranje proračuna, pravovremene izmjene i dopune proračuna te izvršenje proračuna. Sve projekte i aktivnosti iz nadležnosti ostalih upravnih odjela nužno je provesti kroz različite evidencije proračunskog računovodstva u svrhu dobivanja kvalitetnih izvješća.

Osim sudjelovanja u izradi proračuna i izmjenama i dopuna proračuna, praćenje realizacije proračuna omogućeno je kroz proračunsko računovodstvo.

U sklopu poslova i zadaća iz svoje nadležnosti ovaj upravni odjel posebnu pozornost daje izradi zakonskih obrazaca. U zakonom predviđenom roku svi su financijski izvještaji (mjesečni, tromjesečni, polugodišnji i godišnji) predani nadležnim institucijama (Državni ured za reviziju, Ministarstvo financija), kao i proračun s izmjenama i dopunama.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu

Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) obavlja poslove iz sljedećih oblasti:

 • obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture, tehničke kulture, športa, području odgoja i obrazovanja te u području zaštite unapređenja kvalitete življenja i socijalne skrbi, predškolskog odgoja, te unapređenja zdravstvene zaštite
 • obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga rada koji se odnose na praćenje stanja u području kulture, sporta, i tehničke kulture,
 • izradu akata i prijedloga za osiguranje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova u kulturi, športu i tehničkoj kulturi te predlaganje programa javnih potreba u tim područjima, 
 • praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi,
 • sudjelovanje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija, praćenje poslova iz djelokruga zaštite i očuvanje kulturnih dobara, koordiniranje  provedbe projekta zaštite i očuvanje kulturne baštine koji se financiraju ili sufinanciraju iz proračuna Grada,
 • sudjeluje u organizaciji sportskih manifestacija koje se odvijaju pod pokroviteljstvom Grada te suradnja sa Zajednicom športskih udruga Grada Novske i drugim subjektima od interesa za Grad,
 • pripremu i predlaganje mjera na unapređenju i razvoju predškolskog odgoja,
 • praćenje kretanja životnog standarda građana i predlaganje mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Grada, utvrđivanje socijalnih programa i javnih potreba Grada te predlaganje i provođenje različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima,
 • evidencije o imovini grada,
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi u skladu sa Zakonom,
 • praćenje ostvarivanja programa, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava Grada te praćenje stanja i analize izviješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz Upravnog odjela, čija osnivačka prava, ima Grad,
 • obavlja poslove zastupanja Grada Novske iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada Novske pred nadležnim sudovima i upravnim tijelima temeljem punomoći Gradonačelnika,
 • po zahtjevu nadležnih upravnih tijela pokreće odgovarajuće postupke iz njihovog djelokruga i vodi postupke sukladno njihovom očitovanju i dostavljenoj dokumentaciji,
 • ulaže pravne lijekove,
 • po posebnom odobrenju nadležnog tijela može priznati tužbeni zahtjev, povući zahtjev, zaključiti nagodbu ili odustati od redovnog ili izvanrednog pravnog lijeka,
 • pribavlja podatke i spise kao i ostalu potrebnu dokumentaciju od upravnih tijela Grada Novske kao i drugih nadležnih javnih službi za potrebe obavljanja poslova zastupanja,
 • izrađuje nacrte prijedloga akata Gradonačelniku u predmetima u kojima zastupa Grad,
 • obavlja  druge stručne poslove (obavještava Gradonačelnika o tijeku postupaka, obavještava upravne odjele i dostavlja im odluke nadležnih sudova i drugih tijela iz područja njihovog djelokruga u kojima je Grad stranka u postupku kao  i sukladno sudskim odlukama nadležna tijela u okviru svog djelokruga postupanja sukladno sudskim odlukama u daljnjoj neposrednoj primjeni propisa i izradi akata,
 • vodi pravne poslove naplate potraživanja,
 • vodi odvojene evidencije o svim vrstama postupaka u kojima zastupa Grad,
 • provodi upravne postupke određene zakonom,
 • ostale imovinsko-pravne poslove od interesa za Grad,
 • suradnja s upravnim odjelima u svezi izrade prijedloga  plana nabave za nabavu roba, radova i usluga i objava  plana nabave na internetskim stranicama grada,
 • organiziranje i priprema natječajne dokumentacije u suradnji s drugim upravnim tijelima za koji se provodi postupak javne nabave, roba, radova i usluga sukladno odlukama nadležnih tijela,
 • polugodišnja objava registra ugovora i okvirnih sporazuma na internetskim stranicama Grada,
 • objava postupka javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave,
 • vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada,
 • pripremu  prijedloga očitovanja i drugih akata za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima, 
 • objedinjavanje izviješća o postupcima javne nabave i dostavljanje nadležnim tijelima 
 • u okviru rokova koji su propisani zakonom.
 • organiziraju i pripremaju sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela
 • Gradskog vijeća  obavlja stručna priprema i obrada sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća ,
 • izrađuju konačni tekstove odluka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće  i akte radnih tijela,
 • prate i primjenjuju propisi iz djelokruga lokalne samouprave,
 • dostavlja akte Gradskog vijeća na nadležni postupak tijelima državne uprave radi nadzora zakonitosti i brine o pravovremenoj objavi akata,
 • prati i primjenjuje propise iz oblasti rada i radnih odnosa,
 • obavlja poslove koji se odnose na rad mjesne samouprave koji nisu u nadležnosti drugih upravnih odjela,
 • obavlja poslove koji se odnose na pripremu i provođenje izbora,
 • priprema prijedlog Plana nabave i prijedloge akata o imenovanju Stručnih povjerenstava za provođenje postupaka javne nabave,
 • izrađuje Prijedlog financijskog plana Stručne službe,
 • sređuje i čuva izvornu dokumentaciju Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • obavlja poslove službenih protokola.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) obavlja poslove iz sljedećih oblasti:

 • korištenje sredstava iz EU fondova kao i drugih izvanproračunskih izvora financiranja te vođenje baze podataka o projektima i praćenje realizacije projekata,
 • predlaganje i provedba Programa održavanja i  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (odvodnja oborinskih voda, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete, zimska služba te komunalna oprema),
 • prati rad tvrtki koje obavljaju komunalne djelatnosti te vrši nadzor izvršenih usluga,
 • provodi postupke  povjeravanja komunalnih poslova putem ugovora te nadzor provedbe, gospodarenje otpadom i zaštita okoliša,
 • provođenje komunalnog reda,
 • procjena potrebe izrade novih odnosno izmjena i dopuna važećih  dokumenata prostornog uređenja,
 • pribavljanje  akata za gradnju,  obavljanje priprema i praćenje  gradnje svih objekata kojima je investitor Grad Novska,
 • utvrđivanje obveznika, razrez i naplata komunalne naknade, komunalnoga doprinos, naknade za nezakonito izgrađene zgrade  i naknade za uređenja voda,
 • utvrđivanje obveznika, razrez i naplata gradskih poreza (kuće za odmor),
 • investicijsko održavanja imovine u vlasništvu Grada,
 • imovinsko-pravni poslovi i upravni postupci izvlaštenja za korist Grada,
 • zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, korištenje javnih površina, redovno korištenje objekata u vlasništvu Grada i drugi poslovi upravljanja gradskom imovinom,
 • analizira i predlaže uređenje prometa na području Grada,
 • analizira i potvrđuje cijene komunalnih usluga,
 • zaštita od požara i civilna zaštita,
 • priprema i izrada tehničke dokumentacije za postupke javne nabave,  postupci javne nabave za robe, usluge i radove iz nadležnosti Upravnog odjela, ugovaranje i praćenje  izvršenja ugovora,
 • upravljanje Poduzetničkom zonom Novska,
 • davanje koncesija.

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

 • provedba projekata financiranih iz europskih fondova i drugih izvora financiranja,
 • podrška lokalnoj i županijskoj razvojnoj agenciji na poslovima pripreme, obrade i izrade dokumentacije za kandidiranje i implementaciju projekata financiranih iz europskih fondova i drugih izvora financiranja,
 • vođenje baze podataka o projektima Grada i EU projektima na području Grada u informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem,
 • sudjelovanje u procesu strateškog planiranja gospodarskog razvoja,
 • poticanje gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti,
 • promocija  Poduzetničke zone Novska i drugih gospodarskih potencijala, priprema promotivnih materijala (brošure, vodiči za investitore, prezentacije i sl.
 • izrada prijedloga i provođenje programa poticanja u području gospodarstva,
 • provođenje i praćenje realizacije programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva i potpora u gospodarstvu,
 • poslovi  dodjele i praćenja koncesija,
 • sudjelovanje ili provođenje postupaka,
 • provođenje jednostavne nabave unutar nadležnosti odjela,
 • raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske u skladu sa zakonom i programom raspolaganja,
 • predlaže mjere za učinkovito gospodarenje državnim poljoprivrednim zemljištem,
 • predlaganje i provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednika te pružanje stručne pomoći proizvođačima, osobito obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,
 • Izrada i provođenje programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja, praćenje realizacije programa te izrada izvješća o realizaciji,
 • poduzima radnje u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
 • nadzire i izvještava nadležna državna tijela o provođenju odluke o agrotehničkim mjerama,
 • poticanje turističkih potencijala,
 • predlaganje i provođenje aktivnosti za razvoj turističke djelatnosti,
 • koordiniranje aktivnostima  iz područja turizma na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Novske,
 • provedba postupaka dodjele potpora i potpora male vrijednosti te izvještavanje nadležnih tijela o dodijeljenim potporama,
 • i druge poslove koje mu se stave u nadležnosti sukladno zakonu i općim aktima Grada.