Grad NOVSKA Službene stranice

Savjet mladih Grada Novske

Savjet mladih Grad Novske  je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje je osnovano  u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Novske.

 Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području grada Novske u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.
Savjet mladih Grada Novske ima 9 članova. Članovi savjeta mladih biraju se na dvije godine.

U okviru svog djelovanja Savjet mladih:

 • raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih
 • raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća  koji su od interesa za mlade
 • daje mišljenje  Gradskom vijeću prilikom  donošenje odluka, programa i drugih akata  za  unapređenje položaja mladih,
 • sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
 • potiče suradnju sa savjetima mladih općina , gradova i županija u Republici Hrvatskoj,
 • predlaže financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
 • obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

 

Na temelju članka  36. Statuta  Grada Novske („ Službeni vjesnik“ broj: 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 23. sjednici održanoj 11. studenog  2015. godine, donijelo je

ODLUKU

I.

U Savjet mladih Grada Novske izabrani su:

 1. Za članicu: Sandra Brletić Marenić, 

      Zamjenica:  Eleonora Ždralović,    

 1. Za članicu: Natalija Fricki,

            Zamjenik :Antonio Novotni,

 1. Za članicu: Ivan Grbić,

Zamjenica: Željka Butković

 1. Za članicu: Nikolina Jurić,

Zamjenik : Josip Mihaljević,

 1. Za člana: Zdravko Mišić,

            Zamjenik : Mišo Kušmiš, ,

 1. Za članicu: Dražen Pavlović,

            Zamjenica : Valnea Čučković

 1. Za člana: Ivan Pavlović,

            Zamjenik : Igor Dandić,

 1. Za člana: Antonio Stojić,

            Zamjenik : Tomislav Cikojević,

 1. Za članicu: Ivan Tadić,

           Zamjenica : Anita Tomić,  

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Novske.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA NOVSKE

 

KLASA:021-06/15-01/3

URBOJ:2176/04-01-15-1

Novska, 11. studenog 2015.

 

                                                                                                                Predsjednik

                                                                                            Marinko Stojić, dipl.,ing.,šum.,v.r.