Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2021/2022. godinu

KLASA: 604-02/21-01/16                                                                                            

Ur.broj: 2176/04-03-21-2                                                                                                           

U Novskoj,  27. rujna 2021.                                                                                         

 

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju  (“Službeni vjesnik”, broj: 39/14, 62/19 i 61/20) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu stipendija studentima i

učenicima srednjih škola za akademsku/školsku godinu 2021./2022.

 

I.

Pozivaju se studenti i učenici srednjih škola s prebivalištem na području grada Novske da podnesu prijavu za dodjelu studentske/učeničke stipendije za akademsku/školsku godinu 2021./2022.

 

II.

Postupak dodjele stipendija  kao i prava i obveze korisnika stipendije utvrđeni su Odlukom o stipendiranju („Službeni vjesnik“ broj 39/14, 62/19 i 61/20).

ODREDBE O PRAVU NA STIPENDIJU I VISINI STIPENDIJE

 

III.

Pravo na studentsku stipendiju imaju redovni studenti viših škola i fakulteta koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Novske najmanje godinu dana prije objave ovog javnog poziva, a koji u trenutku objave javnog poziva nisu stariji od 26 godina.

Pravo na studentsku stipendiju može se ostvarivati isključivo za  jedan preddiplomski i diplomski studij, odnosno integrirani studij, u skladu s trajanjem redovnog studija.

 

IV.

Pravo na učeničku stipendiju imaju učenici srednjih škola koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Novske najmanje godinu dana prije objave ovog javnog poziva, a koji imaju ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • da se redovno školuju izvan područja Grada Novske te da tijekom tjedna borave u mjestu školovanja ili
 • da svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, a ne mogu ostvariti  pravo na sufinanciranje troškova prijevoza iz državnog proračuna ako pri tome ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
 1. da iz mjesta stanovanja  do mjesta školovanja nema redovnog linijskog prijevoza
 2. da iz mjesta stanovanja  do mjesta školovanja nema izravne prijevozne linije bez presjedanja
 3. da se radi o učeniku koji pohađa Srednju školu Novska s  prebivalištem izvan naselja Novska  koji svakodnevno putuje, a koji ne može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prijevoza iz državnog proračuna jer je prebivalište učenika udaljeno manje od 5 km od naselja Novska.

 

V.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:

 • učenici koji ponavljaju razred i studenti koji ponavljaju godinu studija ili imaju odobrenje fakulteta o mirovanju studentskih obveza,
 • studenti koji su odslušali predavanja posljednjeg semestra (apsolventi),
 • studenti koji su u prošloj akademskoj godini studirali na  jednom fakultetu pa su u tekućoj akademskoj godini upisali prvu godinu na drugom fakultetu,
 • učenici koji su ostvarivali pravo na stipendiju Grada, a nisu izvršili ugovornu obvezu upisa višeg razreda,
 • studenti koji više od jedan put tijekom stipendiranja nisu izvršili ugovornu obvezu upisa više godine studija radi pada godine,
 • studenti koji više od jedan put tijekom stipendiranja nisu izvršili ugovornu obvezu upisa više godine studija radi korištenja prava na mirovanje studentskih obveza,
 • studenti koji na zadnji dan roka za podnošenje prijava na javni poziv za  ostvarivanje prava na stipendiju imaju dospjelo dugovanje s osnova povrata stipendije,
 • učenici/studenti koji primaju  stipendiju ili neku drugu potporu za školovanje po nekom drugom osnovu. (Iznimno, učenici/studenti  koji ostvaruju pravo na neku drugu stipendiju ili potporu, a  koji preko tjedna borave u mjestu školovanja, mogu ostvariti pravo i na stipendiju Grada  ako je prihod po članu obitelji manji od 600,00 kuna mjesečno, ako se radi o obitelji samohranog roditelja kojoj prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 1.000,00 kuna mjesečno, te ako se radi o korisnicima zajamčene minimalne naknade. Pravo na stipendiju u ovom slučaju može se ostvariti uz uvjet da učeniku/studentu radi ostvarivanja prava na stipendiju Grada ne prestane    pravo na isplatu druge stipendije ili potpore za školovanje. )
   

Učenici/studenti koji su primali stipendiju Grada ranijih školskih/akademskih godina, ali su raskinuli ugovor o stipendiranju radi  ostvarivanja prava na stipendiju iz drugog izvora, mogu ponovno ostvariti pravo na stipendiju tek kada u cijelosti  izvrše  sve financijske obveze prema Gradu (povrat primljenih sredstava na ime stipendiranja).

 

VI.

Studenti koji su ostvarivali pravo na stipendiju do akademske godine 2018./2019., a nisu izvršili ugovornu obvezu upisa više godine studija, mogu ostvariti pravo na stipendiju pod sljedećim uvjetima:

 • da su do donošenja Odluke o dodjeli stipendija zaključili s Gradom ugovor o povratu primljene stipendije za onu akademsku godinu za koju nisu izvršili obvezu upisa više godine studija,
 • da studenti koji već imaju zaključen ugovor o povratu primljene stipendije ili im je utvrđena obveza jednokratnog povrata stipendije nemaju dugovanja po osnovi povrata stipendije na zadnji dan roka za podnošenje prijava na javni poziv za  ostvarivanje prava na stipendiju.

Ukoliko student iz stavka 1. ove točke ili  njegov roditelj ne bude uredno izvršavao obvezu vraćanja stipendije te ako ne podmiri tri obroka za povrat stipendija, Gradonačelnik ima pravo raskinuti postojeći Ugovor o stipendiranju, osim ako se utvrdi da  kašnjenje u povratu sredstava ima opravdan razlog, o čemu je student ili roditelj dužan izvijestiti Grad u trenutku nastanka opravdanog razloga.

U slučaju iz prethodnog stavka  stipendist je dužan izvršiti povrat i onih sredstava koje je na ime stipendije primao temeljem  Ugovora o stipendiranju koji je raskinut.

 

VII.

Visina učeničke stipendije, iz točke  IV. alineje 1. ove Odluke, u školskoj godini 2021./2022. iznosi 320,00 kuna mjesečno.

Visinu učeničke stipendije, iz točke IV. alineje 2. ove Odluke, u školskoj godini 2021./2022. odredit će Gradonačelnik, ovisno o visini troškova prijevoza.

Visina studentske stipendije u akademskoj godini 2021./2022. iznosi 560,00 kuna mjesečno.

Visina studentske stipendije za studente iz obitelji s troje ili više djece u akademskoj godini 2021./2022. iznosi 800,00 kuna mjesečno.

Gradonačelnik može u tijeku korištenja stipendije, ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima,  promijeniti prvobitno utvrđen iznos stipendije te će se ta mogućnost  predvidjeti ugovorom.

 

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

VIII.

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se do 15. listopada 2021. godine  u pisarnicu Grada Novske  ili poštom na adresu: Grad Novska, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, s naznakom “Javni poziv za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola” ili “Javni poziv za dodjelu stipendija studentima”.

Prijave zaprimljene izvan roka  neće se uzeti u razmatranje.

Nepotpune prijave  neće se uzeti u razmatranje, osim u slučaju da je postojao opravdani razlog za dostavu nepotpune prijave.

 

IX.

Studenti koji u trenutku objave javnog poziva još  nisu upisali višu godinu studija, ukoliko žele ostvariti pravo na stipendiju moraju se javiti na javni poziv sa svom potrebnom dokumentacijom u roku iz točke VIII., a potvrdu o redovnom upisu dužni su dostaviti odmah po izvršenom upisu odnosno najkasnije do 2. studenoga 2021. godine.

 

DOSTAVA DOKUMENTACIJE

X.

Za ostvarivanje prava na učeničku stipendiju potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavu za dodjelu stipendije (obrazac),
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • presliku domovnice,
 • presliku osobne iskaznice,
 • izjavu da se  ne ostvaruje/ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku drugu vrstu potpore za školovanje (obrazac),
 • potvrdu o školovanju za šk. god. 2021./2022.,
 • presliku svjedodžbe o završenom razredu u prošloj šk. godini,
 • IBAN računa roditelja koji će potpisati ugovor o stipendiranju,
 • potvrdu o smještaju u učenički dom ili izjavu o stanovanju u privatnom smještaju.

 

XI.

Za ostvarivanje prava na studentsku  stipendiju potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavu za dodjelu stipendije (obrazac),
 • potvrdu fakulteta o upisu na fakultet za studente 1. godine studija, odnosno, potvrdu  o upisu u višu godinu studija  za studente viših godina studija,
 • presliku indeksa, potvrdu o tijeku studiranja  ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljiv tijek studiranja  odnosno redovan upis u višu godinu,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • presliku domovnice,
 • presliku osobne iskaznice,
 • izjavu da se ne ostvaruje/ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku drugu vrstu potpore za školovanje (obrazac),
 • presliku svjedodžbe o završetku srednjoškolskog obrazovanja za studente 1. godine studija (svjedodžba 4. razreda),
 • izjavu o činjenici da se neposredno nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nije upisao niti jedan fakultet (za studente 1. godine studija  koji fakultet nisu upisali odmah nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja),
 • IBAN  računa studenta.

Za studente iz obitelji s troje ili više djece potrebno je priložiti preslike rodnih listova za svu djecu.

Iz dokumentacije priložene uz prijavu za dodjelu stipendije mora biti vidljivo koju je godinu studija student upisao u akademskoj godini 2021./2022., te koju je godinu studija imao upisanu u akademskoj godini 2020./2021.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

XII.

 

Odluke o dodjeli stipendija donosi Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija te će iste po donošenju biti objavljene na internetskoj stranici Grada Novske www.novska.hr . Odluke će sadržavati  ime i prezime učenika, odnosno studenta,  i razred, odnosno godinu studija.

 

XIII.

Na temelju odluke o dodjeli stipendija Gradonačelnik će sa stipendistima zaključiti  ugovore o stipendiranju kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

XIV.

Svi učenici/studenti koji žele ostvariti pravo na  stipendiju Grada Novske za školsku/akademsku godinu 2021./2022., neovisno o tome jesu li bili stipendisti Grada Novske u školskoj/akademskoj godini  2020./2021.  (prošlogodišnji stipendisti), moraju se javiti na javni poziv za dodjelu stipendija i priložiti svu traženu dokumentaciju.

 

XV.

Osobe koje se prijave na javni poziv  svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznate s odredbama koje reguliraju provedbu javnog poziva i donošenje odluke o dodjeli stipendija.

Podnositelji prijave svojim potpisom daju suglasnost da voditelj obrade osobnih podataka prikupi i obradi osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

XVI.

Za sve dodatne informacije u vezi ovog javnog poziva zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, na broj telefona: 044/691-519.

 

                                                          GRADONAČELNIK

                                                          Marin Piletić, prof.,v.r.

 

 

PRIJAVA ZA DODJELU UČENIČKE STIPENDIJE 2021

IZJAVA UČENIČKA STIPENDIJA

PRIJAVA ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE 2021

IZJAVA STUDENTSKA STIPENDIJA

ODLUKA O STIPENDIRANJU