Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora

KLASA: 602-02/21-01/7

URBROJ: 2176/04-03-20-3

Novska,  30. lipnja 2021.

 

Na temelju članka 47. stavak 3. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ Grada Novske, broj: 8/21) i članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službeni vjesnik“ Grada Novske, broj 3/13, 4/18, 15/18-ispravak), Gradonačelnik Grada Novske raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje ponuda za  zakup poslovnog prostora

 

1. PREDMET ZAKUPA

Predmet zakupa je poslovni prostor u Novskoj, Ulica Tina Ujevića 2C, Sportska dvorana, prizemlje PR 4, površine 54,57 m2, u svrhu obavljanja djelatnosti osnovnog obrazovanja.

Početna mjesečna zakupnina iznosi 207,40  kuna.  Na zakupninu se obračunava i plaća PDV.

Trajanje zakupa 5 godina.

 

2. UVJETI ZAKUPA

Zakupodavac prostor daje u zakup u viđenom stanju,

- Zakupnik snosi i troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, smeće, telefon, grijanje, komunalna naknada, vodna naknada i drugo),

- Zakupodavac zakupniku može dozvoliti ulaganja u poslovni prostor u svrhu povećanja razine uređenja prostora za obavljanje ugovorene djelatnosti, na temelju priloženog projekta uređenja, bez prava na povrat uloženih sredstava.
 

3. Natječaj se provodi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici po postupku i uvjetima propisanim Odlukom o zakupu poslovnog prostora Grada Novske („Službeni vjesnik“ Grada Novske, broj: 3/13, 4/18, 15/18-ispravak).


4. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za koju se natječu.

Ponuda mora sadržavati:

  1. osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime fizičke osobe ili naziv tvrtke za pravne osobe, prebivalište ili sjedište, OIB ponuditelja),
  2. opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu djelatnosti koja će se obavljati u prostoru,
  3. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama,
  4. izjavu ponuditelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o zakupu poslovnog prostora („Službeni vjesnik“ Grada Novske, broj: 3/13, 4/18, 15/18-ispravak) te da je upoznat sa stanjem prostora koji se daje u zakup.
  5. podatak o računu ponuditelja na koji se vraća jamčevina.

Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

1) presliku osobne iskaznice,

2) presliku izvatka iz obrtnog registra ili rješenja o upisu obrta,

3) presliku izvatka iz sudskog registra sa upisom djelatnosti i osobe ovlaštene za zastupanje,

4) potvrdu upravnog odjela za proračun i financije  Grada Novske o podmirenim obvezama prema proračunu Grada Novska,

5) dokaz o uplati jamčevine.

 

5. Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od  414,80 kn na račun Grada Novska, IBAN: 402340009-1829300005, model HR 68, poziv na broj 7706-OIB.
 

6. Ponude na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave obavijesti o raspisanom javnom natječaju u Narodnim novinama, na adresu Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, I kat, 44330 Novska, u zatvorenoj omotnici  s naznakom „Javni natječaj za zakup poslovnog prostora“. Otvaranje ponuda održat će se prvi radni dan nakon isteka roka za podnošenje ponuda u 13 sati, u prostorijama gradske vijećnice u Novskoj,  Trg dr. Franje Tuđmana 2, I kat.
 

7. Neće se razmatrati ponude ponuditelja koji imaju dospjelih i nepodmirenih dugovanja prema Gradu Novska. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća u roku 8 dana od konačnosti odluke gradonačelnika. Odabranom zakupniku jamčevina se uračunava u zakupninu. Izabrani ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine u slučaju odustajanja od sklapanja ugovora o zakupu ili ako prilikom solemnizacije ugovora  ne dostavi instrument osiguranja plaćanja.
 

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda onog ponuditelja koji ispunjava uvjete iz javnog natječaja i ponudio je najviši iznos mjesečne zakupnine. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik Grada Novska. Ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija obvezan je sklopiti ugovor o zakupu  u roku od 15 dana od konačnosti odluke gradonačelnika o izboru te se u protivnom smatra da je odustao od sklapanja ugovora. Najpovoljniji ponuditelj dužan je do sklapanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu na iznos godišnje ugovorene zakupnine. Zadužnica se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja koja proizlaze iz ugovora o zakupu.
 

9. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN broj 125/1164/15112/18), a trošak solemnizacije snosi zakupnik.
 

10. Sukladno članku 9. st. 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službeni vjesnik“ Grada Novska, broj: 3/13, 4/18, 15/18-ispravak), radi ekonomičnosti postupka u javnom glasilu Narodne novine objavljuje se obavijest o raspisanom javnom natječaju a cjeloviti tekst se objavljuje na službenoj stranici Grada Novske, novska.hr i na oglasnoj ploči Grada Novska.

                                                                                                           

                                                                GRADONAČELNIK

                                                               Marin Piletić, prof.v.r.

 

Napomena:

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Novskoj,  Ulica Tina Ujevića 2C, objavljena je u Narodnim novinama broj 75 od 2.07.2021.godine. Pisane ponude podnose se do 12.07.2021. godine s obzirom na činjenicu da posljednji dan roka pada u subotu, na neradni dan gradske uprave, kao posljednji dan roka računa se sljedeći radni dan.