Grad NOVSKA Službene stranice

Javni poziv za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Novske u 2021. godini

 

Novska, 20. travnja 2021.
                                                                                                                            

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode  udruge tehničke kulture na području Grada Novske  (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i članka 31. Statuta Gradske zajednice tehničke kulture Novska, Upravni odbor Gradske zajednice tehničke kulture Novska  objavljuje

 

Javni poziv za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Novske u 2021. godini

 

 1. Predmet Javnog poziva

Predmet ovog  Javnog poziva (u daljnjem tekstu: javni poziv) je prikupljanje programa i projekata  udruga u tehničkoj kulturi  koji će se, u skladu s Uredbom i Pravilnikom, financirati sredstvima proračuna Grada Novske u 2021. godini.  

Programi i projekti moraju biti od interesa za razvoj tehničke kulture na području Grada Novske, stručno utemeljeni, kvalitetni, kreativni, inovativni, ekonomični i racionalni te pridonositi zadovoljenju određene javne potrebe u tehničkoj kulturi  na području Grada Novske u 2021. godini.

 

 1. Cilj Javnog poziva

Cilj ovog Javnog poziva na dostavu programskih i projektnih prijedloga je  osigurati  provođenje redovnih programa i projekata koji će zadovoljiti   onaj  dio  javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Novske  koji provode novljanske  udruge u tehničkoj kulturi u 2021. godini.

 

 1. Ukupna sredstva za financiranje

Ukupna sredstva za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi osigurana su u proračunu Grada Novske, na poziciji financiranje tehničke kulture  u ukupnom iznosu od 19.000,00 kuna  to:

 • Za redovnu djelatnost udruga u tehničkoj kulturi i nabavu opreme…………………………………………...…………………   19.000,00 kuna

Udruga može na ovaj Javni poziv prijaviti  po samo jedan projekt.

 

 1. Prihvatljivi prijavitelji

U skladu s uvjetima iz ovog Javnog poziva, prihvatljivi prijavitelji koji za prijavljene projekte mogu ostvariti sredstva za financiranje svojih projekata/programa su udruge koje moraju imati kumulativno ispunjene sljedeće preduvjete:

 • Da udruga tehničke kulture ima  sjedište na području Grada Novske
 • Da je udruga tehničke kulture članica Gradske zajednice tehničke kulture Novska

Prijavitelj u programu/projektu može imati i partnera/e koji mora/ju zadovoljiti sve uvjete koje mora zadovoljiti i prijavitelj.

 

 1. Neprihvatljivi prijavitelji

Na ovaj Javni poziv ne mogu se prijaviti:

 1. ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama kao pravne osobe;
 2. udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija
 3. udruge koje nisu upisane u Registar udruga Republike Hrvatske
 4. strukovne udruge čiji rad/djelatnost nije izravno vezana za provođenje  aktivnosti u tehničkoj kulturi ;
 5. udruge koje nisu članice Gradske zajednice tehničke kulture Novska;
 6. udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave na Javni poziv jednu godinu, računajući od godine u kojoj nisu namjenski utrošili sredstva);
 7. udruge koje su u stečaju ili u postupku likvidacije;
 8. udruge koje nisu ispunile obvezu vezanu uz plaćanje doprinosa ili poreza;
 9. udruge čiji je osnivač jedna ili više političkih stranaka;
 10. udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz prioritetna područja  definirana ovim Javnim pozivom;

 

 1. Uvjeti koje mora ispunjavati prijavitelj su sljedeći:

U skladu s uvjetima iz javnog poziva, sredstva zaprijavljene programe mogu ostvaritiudruge koje:

 • su upisane u odgovarajući Registar pravnih osoba i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt, koji prijave na javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, godišnjim programima javnih potreba, odnosno uvjetima  javnog poziva;
 • su uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Grada Novske , uključujući i dostavu izvješća o namjenskom korištenju sredstava;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu  (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);

 

 1. Upute za prijavitelje

Sastavni dio ovog Javnog poziva i njegov neizostavni dio čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju:

 • zakoni, strategije, programi i drugi akti na kojima se temelje prioriteti svakog  područja javnog poziva;
 • specifični ciljevi svakog područja javnog poziva i druge specifičnosti koje se odnose na pojedino područje javnog poziva;
 • visina sredstava određena za svako područje natječaja, najniži i najviši iznos koji se može dodijeliti za svako područje javnog poziva, visina sredstava za svako prioritetno područje i okvirni broj prijava za svako područje javnog poziva;
 • tko može podnijeti prijavu na javni poziv,
 • tko  ne može podnijeti prijavu  na javni poziv;
 • detaljni uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za program/projekt;
 • dokumentacija koja se obavezno mora priložiti prijavi;
 • odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima;
 • posebne obveze za prijavitelje te ostale odredbe;

 

 1. Rok  za podnošenje prijave na javni poziv

Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana od dana objave ovogJavnog poziva na internetskim stranicama Grada Novske: www.novska.hr

 

 1. Način dostave prijave na javni poziv i adresa za dostavu prijave

Prijave programa i projekatadostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske .

Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, a na omotnici treba obavezno naznačiti:

 1. Naziv i adresu prijavitelja –na poleđini omotnice
 2. Naznaku  - „PRIJAVA  NA JAVNI POZIV - PROGRAMI/PROJEKATI UDRUGA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI  NA PODRUČJU GRADA NOVSKE U  2021. GODINU – NE OTVARATI!“ – na prednjoj strani omotnice
 3. Puni naziv i adresa zajednice : Gradska zajednica tehničke kulture Novska, Potočna 22, 44330 Novska – na prednjoj strani omotnice

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno u sjedište Zajednice na sljedeću adresu:

GRADSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE NOVSKA

POTOČNA 22

44330 NOVSKA

 

 1. Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

 1. Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu mogu se zatražiti  elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava na adresu: 9a3wu@hamradio.hr  ili Miljenku Župec, tajniku Zajednice na broj telefona 091/9822256,  svakog radnog dana  isključivo u vremenu od 8,00 – 11,00 sati.

Gradska zajednica tehničke kulture Novska nije obvezan davati odgovore ili pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

 

                                                                                      PREDSJEDNIK

                                                                                      Darko Ficko

 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrazac 1_PRIJAVNI OBRAZAC

Obrazac 2_PRORAČUN PROJEKTA

Obrazac 3_IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA 2021

Obrazac 4_UGOVOR O FINANCIRANJU

Obrazac 5_IZJAVA O PARTNERSTVU

Obrazac 6_OPISNI IZVJEŠTAJ PROJEKTA

Obrazac 7_FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PROJEKTA

Obrazac 8_ZAHTJEV ZA ISPLATU SREDSTAVA

PRAVILNIK - FINANCIRANJE UDRUGA