Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV za prikupljanje pisanih ponuda

JAVNI POZIV za prikupljanje pisanih ponuda

KLASA: 406-09/20-01/6

URBROJ: 2176/04-03-20-2

Novska, 15. rujna 2020.

 

 

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novska (Službeni vjesnik broj: 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13, 39/14, 4/18, 15/18 – ispravak, 8/20) Gradonačelnik Grada Novska objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje pisanih ponuda

 

           

I.          Objavljuje se javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju uporabljenog građevinskog materijala preostalog uslijed rekonstrukcije Društvenog doma u Rajiću s početnom cijenom pojedine pokretnine kako slijedi:

 

  1. krovni izolacijski paneli – ukupna raspoloživa površina 460 m2  početna cijena 30 kn/m2
  2. metalni prozori – dimenzija 80x140 cm – 70 komada- početna cijena 100 kn/kom
  3. metalni prozori – dimenzija 80x80 cm – 3 komada – početna cijena 50 kn/kom
  4. limarija (limeni opšav, limene prozorske klupčice) – ukupna duljina 35 m - početna cijena 10 kn/m
  5. limarija (horizontalni oluci s pripadajućim kukama) – ukupna duljina 20 m – početna cijena 10 kn/m

 

U iskazanim početnim cijenama sadržan je iznos PDV-a.

 

Uporabljeni građevinski materijal se prodaje po principu viđeno – kupljeno, te se isključuju svi eventualni prigovori zbog stvarnih ili pravnih nedostataka.

 

II.         U postupku prikupljanja pisanih ponuda mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe. Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:

1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime, te telefonski broj)

2. oznaku pokretnine i količinu za koju se daje ponuda

3. visinu ponuđene cijene (ponuditelj upisuje vrijednost jednaku ili veću od početne cijene)

4. potpis ovlaštene osobe ponuditelja i otisak pečata tvrtke

 

Uz ponudu je potrebno priložiti:

 

1. presliku osobne iskaznice

2. izvod iz sudskog registra tvrtki

 

III.        Ponuditelji pisane ponude u zatvorenoj omotnici osobno donose 17. rujna 2020. godine u razdoblju od 10-11 sati ispred Društvenog doma u Rajiću (Trg hrvatskih branitelja 10 a, Rajić), te ih predaju Povjerenstvu za prodaju Grada Novske.

 

Po isteku roka za osobnu dostavu ponuda Povjerenstvo za prodaju Grada Novske će izvršiti uvid u iste, te ocijeniti potpunost ponuda. Ponude koja ne sadržavaju sve potrebne podatke neće se uzeti u obzir pri odabiru i smatrat će se da nisu podnesene.

 

Povjerenstvo nakon utvrđivanja pravodobnih i pravovaljanih ponuda utvrđuje koji je ponuditelj ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu za pojedinu pokretninu, te utvrđuje količinu za koju je dostavljena ponuda.

 

Potom utvrđuje sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja s obzirom na sljedeću najvišu kupoprodajnu cijenu koju je ponudio. Opisani postupak se provodi sve dok se ne iscrpe dostupne količine.

 

Ukoliko dva ili više ponuditelja za istu pokretninu ponude istu početnu kupoprodajnu cijenu, prednost ostvaruje ponuditelj čija ponuda sadrži veću količinu.

             

IV.       Povjerenstvo će po okončanju postupka sačiniti zapisnik s prijedlogom ponuda za koje smatra da je potrebno prihvatiti, te isti dostaviti Gradonačelniku koji će donijeti Zaključak o prihvatu ponuda.

 

V.        Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je do ponedjeljka 21. rujna 2020. uplatiti cjelokupan iznos kupoprodajne cijene na račun Grada Novske IBAN HR402340009-1829300005, model 68 poziv na broj 7706-OIB temeljem uplatnice koju će mu predati član Povjerenstva.

 

Ponuditelj je ovlašten preuzeti kupljenu pokretninu po uplati kupoprodajne cijene uz obvezu prilaganja dokaza o uplati (bankovni izvod, uplatnica).

 

VI.       Ova Odluka objavit će se na službenoj stranici Grada Novske, te na oglasnoj ploči Grada Novske.                                                                                        

                                                                                                                  

                                                                         GRADONAČELNIK

 

                                                                         Marin Piletić, prof. v.r.