Grad NOVSKA Službene stranice

Savjetovanja s javnošću

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ br. 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.  U skladu s time Grad Novske objavio je na ovoj stranici Plan savjetovanja s javnošću Grada Novske za 2016. (popis svih odluka i drugih općih akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama).

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.

Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

 

DOKUMENTI

 

AKTIVNO SAVJETOVANJE

27. srpnja 2018. do 15. kolovoza 2018.

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na podrucju Grada Novske u 2018. godini

OBRAZAC ZA JAVNOST

________________________________________________________________________

 

26. srpnja 2018. do 12. kolovoza 2018.

Nacrt Odluke o izmjeni  Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska

OBRAZAC ZA JAVNOST

________________________________________________________________________

 

25. srpnja 2018. do 12. kolovoza 2018.

Nacrt Odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Grada Novske 2018.

OBRAZAC ZA JAVNOST

_________________________________________________________________________

 

10. srpnja 2018. do 10. kolovoza 2018.

Objava Nacrta Odluke o imenovanju ulice u Gradu Novskoj 

<-- GRAFIČKI PRIKAZ ULICE

Nacrt Odluke o imenovanju ulice u naselju Novska

Obrazac za sudjelovanje na savjetovanju - imenovanje ulice u naselju Novska

 

14. svibnja 2018. do 29. svibnja 2018.

POZIV JAVNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA

 Odgovornost sredisnje vatrogasne postrojbe -JVP

 Odgovornost središnje vatrogasne postrojbe - DVD

OBRAZAC ZA JAVNOST

__________________________________________________________________

 

ZAVRŠENO SAVJETOVANJE

14. svibnja 2018. do 29. svibnja 2018.

POZIV JAVNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

Odgovornost središnje vatrogasne postrojbe

Prometni sustav

Vodoopskrbni sustav

Elektroenergetski sustav

Plinoopskrbni sustav i naftovod

Državne šume

Minsko sumnjiva područja

Građevine druge kategorije ugroženosti od požara

OBRAZAC ZA JAVNOST

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

18. svibnja 2018. do 30. svibnja 2018.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA I DIJELOVA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA NOVSKE

DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE

OBRAZAC ZA JAVNOST

  

16. svibnja 2018. do 30. svibnja 2018.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I KRITERIJIMA ZA SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH I STAMBENO POSLOVNIH ZGRADA U 2018. GODINI

DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA

OBRAZAC ZA JAVNOST

 

 

27. travnja 2018. do 27. svibnja 2018.

POZIV JAVNOSTI - NACRT PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA NOVSKE

PGO GRADA NOVSKE 2017.-2022.

OBRAZLOŽENJE

OBRAZAC ZA JAVNOST

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

19. siječnja 2018. do 27. siječnja 2018.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

OBRAZAC

_____________________________________________________________________

17. siječnja 2018. do 22. siječnja 2018. 

POSLOVNIČKU ODLUKU o Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske

OBRAZAC

 

NACRT PRIJEDLOGA STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA NOVSKE

OBRAZAC

_____________________________________________________________________

22. siječnja 2018. do 29. siječnja 2018.

ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA NOVSKE

OBRAZAC

_____________________________________________________________________

 

22. siječnja 2018. do 29. siječnja 2018.

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA NOVSKE

OBRAZAC

 

27. studenoga 2017. do 5. prosinca 2017. 

PRIJEDLOG ODLUKE O POREZIMA GRADA NOVSKE

OBRAZAC 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

___________________________________________________________________

 

26. rujna 2017. do 10. listopada 2017.

POZIV JAVNOSTI 

Nacrt Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu grada Novska

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

20. studenoga do 28. studenoga 2017.

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI 

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

7. studenoga 2017. do 13. studenoga 2017.

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

OPĆI DIO

POSEBNI DIO

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

__________________________________________________________________

 

PRAVILNIK O POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE

OBRAZAC

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRAVILNIKA O POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

_____________________________________________________________________

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

OPĆI DIO

POSEBNI DIO

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU