Grad NOVSKA Službene stranice

Savjetovanja s javnošću

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ br. 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.  U skladu s time Grad Novske objavio je na ovoj stranici Plan savjetovanja s javnošću Grada Novske za 2016. (popis svih odluka i drugih općih akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama).

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.

Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

 

DOKUMENTI

 

AKTIVNO SAVJETOVANJE

 

 

ZAVRŠENO SAVJETOVANJE

1.04. do 15.04. 2019
PRIJEDLOG ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA
 
OBRAZAC
 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
 
______________________________________________________________________
 
1.04. DO 15.04. 2019.
PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA, TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŠARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
 
OBRAZAC
 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

______________________________________________________________________

 
 
20.03. do 04.04. 2019.
 

PONAVLJANJE POSTUPKA JAVNE RASPRAVE ZA PROJEKT RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA NA PODRUČJU NOVSKE

 
Grad Novska je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Novske, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Gradovi Novska i Hrvatska Kostajnica te Općine Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Majur. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).
 
Sukladno uputi NOP-a, NP ponovno pokreće postupak postupak javne rasprave za predmetni projekt, koji će trajati od 20.03.2019. godine do 04.04.2019. godine. 
 
Pozivaju se operatori elektroničkih komunikacija na sudjelovanje. 
 
Očitovanja operatora zaprimati će se putem elektroničke pošte, tj. dostavom na adresu: javna.rasprava.NGA @novska.hr. 
 
Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:
 
1. Obavijest o ponavljanju drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Novske 
2. Prilog 3_JR_II 

NAPOMENA:

Rezultate mapiranja na temelju Q42018 podataka iz HAKOM aplikacije trenutno nije moguće nadopuniti posljednim podatcima o finalnim korisnicima jer je proces prikupljanja i definiranja broja finalnih korisnika na inicijalnim bijelim adresama (proizašlim iz podataka Q42018 HAKOM aplikacije) u tijeku. Na poveznici se nalaze raspoloživi podatci o korisnicima (rezultati mapiranja iz prethodne javne rasprave) za koje se ne jamči točnost.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

______________________________________________________________________

11.3. do 27.3. 2019.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I KRITERIJIMA SUFINANCIRANJA OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA

OBRAZAC

______________________________________________________________________

 

5.03. do 19.3. 2019.

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA NOVSKE

OBRAZAC

______________________________________________________________________

25.1. do 30.1. 2019.

OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA (kupnja električnog automobila)

OBRAZAC

______________________________________________________________

 

 

9.1. 2019. - 24. 1. 2019.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

OBRAZAC

______________________________________________________________

 

 

2.1. 2019. - 16.1. 2019.

ODLUKA o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Novske

OBRAZLOŽENJE

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

20. 11. 2018. - 5. 12. 2018.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI

______________________________________________________________

 

9.11.2018. - 23.11. 2018.

PRIJEDLOG ODLUKE o uvjetima i načinu  privremenog  korištenja poslovnog  prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI

______________________________________________________________

 

29. listopada 2018. - 23. studenoga. 2018. 

ODLUKU  o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

 

 

15.11. do 30.11. 2018.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

______________________________________________________________

 

9.11. 2018. do 13. 11. 2018.

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2019. GODINU

OPĆI DIO

POSEBNI DIO

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

_________________________________________________________________

19.9. DO 26.9. 2018.

JAVNA RASPRAVA

O PRIJEDLOGU  II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

NOVSKE

 

 

JAVNA RASPRAVA

O PRIJEDLOGU  III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA NOVSKE

 

___________________________________________________________

 

24. 8. 2018 DO 24.9. 2018.

JAVNA RASPRAVA O PROJEKTU RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA NA PODRUČJU NOVSKE

 

Grad Novska je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Novske, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Gradovi Novska i Hrvatska Kostajnica te Općine Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Majur. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

 

Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta s danom 24.08.2018. pokreće postupak javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Novske. Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 24.09.2018. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.NGA @novska.hr.

 

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

1.Obavijest o pokretanju javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

2. Nacrt PRŠI

3. Prilog 3 nacrta PRŠI

4. OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI

e_mail adresa na koje možete slati primjedbe ili prijedloge:   javna.rasprava.NGA@novska.hr

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

___________________________________________________________________

27. srpnja 2018. do 15. kolovoza 2018.

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na podrucju Grada Novske u 2018. godini

OBRAZAC ZA JAVNOST

________________________________________________________________________

 

26. srpnja 2018. do 12. kolovoza 2018.

Nacrt Odluke o izmjeni  Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska

OBRAZAC ZA JAVNOST

________________________________________________________________________

 

25. srpnja 2018. do 12. kolovoza 2018.

Nacrt Odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Grada Novske 2018.

OBRAZAC ZA JAVNOST

_________________________________________________________________________

 

10. srpnja 2018. do 10. kolovoza 2018.

Objava Nacrta Odluke o imenovanju ulice u Gradu Novskoj 

<-- GRAFIČKI PRIKAZ ULICE

Nacrt Odluke o imenovanju ulice u naselju Novska

Obrazac za sudjelovanje na savjetovanju - imenovanje ulice u naselju Novska

 

14. svibnja 2018. do 29. svibnja 2018.

POZIV JAVNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA

 Odgovornost sredisnje vatrogasne postrojbe -JVP

 Odgovornost središnje vatrogasne postrojbe - DVD

OBRAZAC ZA JAVNOST

__________________________________________________________________

 

14. svibnja 2018. do 29. svibnja 2018.

POZIV JAVNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

Odgovornost središnje vatrogasne postrojbe

Prometni sustav

Vodoopskrbni sustav

Elektroenergetski sustav

Plinoopskrbni sustav i naftovod

Državne šume

Minsko sumnjiva područja

Građevine druge kategorije ugroženosti od požara

OBRAZAC ZA JAVNOST

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

18. svibnja 2018. do 30. svibnja 2018.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA I DIJELOVA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA NOVSKE

DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE

OBRAZAC ZA JAVNOST

  

16. svibnja 2018. do 30. svibnja 2018.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I KRITERIJIMA ZA SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH I STAMBENO POSLOVNIH ZGRADA U 2018. GODINI

DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA

OBRAZAC ZA JAVNOST

 

 

27. travnja 2018. do 27. svibnja 2018.

POZIV JAVNOSTI - NACRT PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA NOVSKE

PGO GRADA NOVSKE 2017.-2022.

OBRAZLOŽENJE

OBRAZAC ZA JAVNOST

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

19. siječnja 2018. do 27. siječnja 2018.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

OBRAZAC

_____________________________________________________________________

17. siječnja 2018. do 22. siječnja 2018. 

POSLOVNIČKU ODLUKU o Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske

OBRAZAC

 

NACRT PRIJEDLOGA STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA NOVSKE

OBRAZAC

_____________________________________________________________________

22. siječnja 2018. do 29. siječnja 2018.

ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA NOVSKE

OBRAZAC

_____________________________________________________________________

 

22. siječnja 2018. do 29. siječnja 2018.

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA NOVSKE

OBRAZAC

 

27. studenoga 2017. do 5. prosinca 2017. 

PRIJEDLOG ODLUKE O POREZIMA GRADA NOVSKE

OBRAZAC 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

___________________________________________________________________

 

26. rujna 2017. do 10. listopada 2017.

POZIV JAVNOSTI 

Nacrt Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu grada Novska

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

20. studenoga do 28. studenoga 2017.

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI 

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

7. studenoga 2017. do 13. studenoga 2017.

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

OPĆI DIO

POSEBNI DIO

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

__________________________________________________________________

 

PRAVILNIK O POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE

OBRAZAC

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRAVILNIKA O POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

_____________________________________________________________________

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

OPĆI DIO

POSEBNI DIO

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU