Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

06.12.2018

 KLASA: 021-05/18-01/19

 URBROJ: 2176/04-01-18-1

 Novska, 6. prosinca 2018.

 

  Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj:     24/09, 8/13, 39/14, 45/17,  4/18 i 15/18-ispravak),

 

s a z i v a m

 

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati 13. prosinca 2018. godine (četvrtak) s početkom u  9,00  sati u Gradskoj vijećnici Grada Novske.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1.  Vijećnička pitanja,
 2.  Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2018. godinu,
 3.  Prijedlog Odluke o Izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem obračunu Proračuna za  2017. godinu,
 4.  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
 5.  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
 6.  Prijedlog  Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Novske za 2018.  godinu,
 7.  Prijedlog  Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Novske za 2018. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o namjeni i raspodjeli sredstava za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Novske
 9. Prijedlog Plana Proračuna Grada Novske za 2019. godinu i  projekcije za 2020. i 2021. godinu,     
 10.  Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novske  za 2019. godinu,
 11.  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 12.  Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 13.  Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
 14.  Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  građevina za 2019. godinu,
 15.  Prijedlog Programa utroška vodnog doprinosa za 2019.godinu,
 16.  Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom  vlasništvu na području Grada Novske u 2019. godini,
 17. VIII. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2016.-2020.,
 18. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi,
 19.  Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  Grada Novske za 2019. godinu,
 20.  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Novske  za 2019. godinu,
 21.  Prijedlog Programa  javnih potreba u tehničkoj kulturi  Grada Novske za 2019. godinu,
 22.  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Novske  za 2019. godinu,
 23.  Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
 24.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračuna plaća službenika i namještenika upravnih tijela Grada Novske,
 25.  Prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava  za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novske za 2019. godinu,
 26.  Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Novske za 2019. godinu,
 27. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Novske (Republika Hrvatska) i Općine Tomislav Grad (Federacija Bosne i Hercegovine)
 28.  Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Novske  Odredu izviđača „Zelena patrola“ Jazavica za Projekt „Kulturni centar za mlade u naselju Jazavica“.

                                                                                                                                                          

Molim članove Gradskog vijeća Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoj eventualni izostanak da ispričaju predsjedniku Gradskog vijeća ili pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu na tel:  691-506 ili na e-mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr.

 

Predsjednik

Ivica Vulić

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata