Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

24.01.2019

 KLASA: 021-05/19-01/1

 URBROJ: 2176/04-01-19-1

 Novska, 24. siječnja 2019.

 

  Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj:     24/09, 8/13, 39/14, 45/17,  4/18 i 15/18-ispravak),

 

s a z i v a m

 

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati 31. siječnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 10,00  sati u Gradskoj vijećnici Grada Novske.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2019. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
  4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Novske,
  5. Prijedlog Odluke o namjeni i raspodjeli sredstava za financiranje Vatrogasne zajednice     
    Grada Novske za 2019. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti na Program rada i Financijski plan Savjeta  mladih Grada Novske za 2019. godinu

 

                                                                                                                                                          

Molim članove Gradskog vijeća Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoj eventualni izostanak da ispričaju predsjedniku Gradskog vijeća ili pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu na tel:  691-506 ili na e-mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr.

 

 

 Predsjednik

Ivica Vulić

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata