Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

21.03.2019

KLASA: 021-05/19-01/

 URBROJ: 2176/04-01-19-1

 Novska, 21. ožujka 2019.

 

  Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj:     24/09, 8/13, 39/14, 45/17,  4/18 i 15/18-ispravak),

 

s a z i v a m

18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati 28. ožujka 2019. godine (četvrtak) s početkom u 8,00  sati u Gradskoj vijećnici Grada Novske.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada,
 3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Novska,
 4. Prijedlog Odluke o prihvatu darovanja nekretnine (Stara škola u Jazavici),
 5. Prijedlog odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove višestambenih zgrada
 6. Izvješće o radu gradonačelnika za 2. polugodište 2018. godine,
 7. Izvješće o radu Gradskog vijeća Grada Novske za 2018. godinu,
 8. Informacija o nezaposlenosti na području Grada Novske za 2018. godinu
 9. Informacija o stanju i provođenju socijalne skrbi na području Grada Novske za  2018. godinu,                                
 10. Informacija o stanju prometa i kriminaliteta na  području Grada Novske za  2018. godinu,
 11. Informacija o obavljenom proračunskom nadzoru  za 2017. godinu,
 12. Prijedlog  Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske,
 13. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Novske  za Projekt -  Kulturni centar za mlade u naselju Jazavica.

                                                                                    

Molim članove Gradskog vijeća Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoj eventualni izostanak da ispričaju predsjedniku Gradskog vijeća ili pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu na tel:  691-506 ili na e-mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr.

 

Predsjednik

Ivica Vulić, v.r.

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata