Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

18.04.2019

 

 KLASA: 021-05/19-01/3

 URBROJ: 2176/04-01-19-2

 Novska, 18. travnja 2019.

 

Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske

broj: 24/09, 8/13, 39/14, 45/17,  4/18 i 15/18-ispravak),  dopunjuje se prijedlog dnevnog reda 19. sjednice Gradskog vijeća  Grada Novske koja će se održati dana 24. travnja 2019. godine  na sljedeći način:

 

1. Predlaže se dopuniti Dnevni red 19. sjednice  sa sljedećom točkom :

 

- Prijedlog  Strateškog razvojnog programa Grada Novske za 2018.-2023. godine

 

2. Predlaže se  dopunsku točku  dnevnog reda  uvrstiti u dnevni red na način da dopunska točka dnevnog  bude točka 10. , da postojeća točka 10. postane  točka 11. i sve daljnje točke pomaknu za jedno mjesto.

 

 

Prijedlog Strateškog razvojnog plana dostavlja se u prilogu.

 

Ažurirani prijedlog dnevnog reda 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Novske glasi:

 

 

D N E V N I   R E D

 

 1.  Vijećnička pitanja,
 2. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Novske za razdoblje 1. siječnja-31. prosinca 2018. godine,
 3. Prijedlog Odluke  o raspodjeli  rezultata poslovanja po godišnjem obračunu Proračuna   za  2018. godinu,
 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2019. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novske  za 2019. godinu,
 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini,
 7.  
 8. Prijedlog IX. izmjena i dopuna Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2016.-2020.,
 9. Prijedlog I.  izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Novske za 2019. godinu,
 10. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Novske za 2019. godinu,
 11. Prijedlog  Strateškog razvojnog programa Grada Novske za 2018.-2023. godine
 12. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama,
 13. Prijedlog Odluke o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,
 14. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Novska,

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice „Ante Jagar“ Novska,
 2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske,
 3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje obnove višestambenih zgrada,
 4. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za zaduživanje Trgovačkom društvu „Novokom“ d.o.o.
 5. Izvješće o realizaciji programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini,
 6. Izvješće o realizaciji programa projektiranja i građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini,
 7. Izvješće o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini,

                                                                                                                                                           

Molim članove Gradskog vijeća Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoj eventualni izostanak da ispričaju predsjedniku Gradskog vijeća ili pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu na tel:  691-506 ili na e-mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr.

 

 

 

 

                                                                     Predsjednik

                                                                      Ivica Vulić

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata