Grad NOVSKA Službene stranice

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Novske za 2020. godinu

Zajednica sportskih udruga Grada Novske

                         Izvršni odbor

Broj: 4/2019

Novska, 10. prosinca 2019. godine

 

Na temelju točke V. Programa javnih potreba u sportu  Grada Novske za 2020. godinu, članka 56. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode sportske udruge na području Grada Novske  i  članka 38. točka 10. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Novske, Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga Grada Novske objavljuje :

 

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Novske za 2020. godinu

 

 1. Zajednica sportskih udruga Grada Novske ( u daljnjem tekstu: Zajednica)  poziva sportske udruge sa sjedištem na području Grada Novske, članice Zajednice, da prijave za sufinanciranje programe/projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Novske za 2020. godinu 

 

 1. Ukupno osigurana sredstva za sva prioritetna područja natječaja iznose 1.433.000,00 kuna i to za sljedeća prioritetna područja:

 

 • Prioritetno područje 1

SUFINANCIRANJE REDOVNOG RADA SPORTSKIH UDRUGA SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU GRADA NOVSKE, ČLANICA ZAJEDNICE, KOJE SU UKLJUČENE U REDOVAN SUSTAV SPORTSKIH NATJECANJA.

 

 • Prioritetno područje 2

SUFINANCIRANJE REDOVNOG RADA SPORTSKIH UDRUGA SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU GRADA NOVSKE, ČLANICA ZAJEDNICE, KOJE PROVODE REKREATIVNE PROJEKTE/PROGRAME

 

 • Prioritetno područje 3

SUFINANCIRANJE REDOVNOG RADA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA

 

 • Prioritetno područje 4

 

SUFINANCIRANJE REDOVNOG RADA, ČLANICA ZAJEDNICE,  SPORTSKIH UDRUGA KOJE OKUPLJAJU OSOBE SA INVALIDITETOM

 

 1. Sastavni dio ovog Javnog poziva čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju ciljevi za svako prioritetno područje, visina sredstava za svako prioritetno područje, najviši i najniži iznos koji se može dodijeliti po jednom prijavitelju  u okviru prioritetnog područja, okvirni broj prijava, tko može podnijeti prijavu na Javni poziv, dokumentaciju koja se obavezno mora priložiti prijavi, odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima,  te ostale odredbe.
 2. Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana, a završava 10. siječnja 2020. godine
 3. Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske - www.novska.hr
 4.  Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA

GRADA NOVSKE

Tina Ujevića 2C

(Sportska dvorana Srednje škole)

44330, Novska

 1. U skladu s uvjetima iz ovog Javnog poziva, sredstva za  prijavljene programe mogu ostvariti  sportski klubovi i druge udruge koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost ako:
 • je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
 • je  svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti sporta
 • ima sjedište na području Grada Novske najmanje godinu dana računajući od trenutka objave Javnog poziva
 • je uredno ispunila obveze prema Zajednici i Gradu za primljenu donaciju u prethodnoj godini
 • ima odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta;
 • se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge  i voditelja programa/projekta, što se dokazuje Uvjerenjem o nekažnjavanju Općinskog suda u Kutini, ne starijim od 6 mjeseci
 • ima podmirene sve doprinose te plaćen porez što dokazuje potvrdom  Ministarstva financija - Porezne uprave, ne starijom od 30 dana

 

Školski sportski klubovi, kao posebne neprofitne organizacije  osnovane u školama  nisu udruge i ne trebaju dokazivati svoj status.

 

 1. Kako se može ostvariti prednost u sufinanciranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni  poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
 2. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Novske za 2020. godinu
 3. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
 4. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:  zsu.novska@gmail.com  ili Zlatko Šepović, tajniku Zajednice na broj telefona 098/650 542,  svakog radnog dana  isključivo u vremenu od 7,00 – 13,00 sati

 

Obrazac 1. Opis  programa

Obrazac 2. Proračun projekta

Obrazac 3. Izjava-o-nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4. Ugovor o financiranju

Obrazac 5. Kriteriji

6. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PREDLOŽENIH PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA NOVSKE - SPORTSKA REKREACIJA

Obrazac 7. Opisni izvještaj projekta

Obrazac 8. Financijski izvještaj 

Upute za prijavitelje