Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Novska nova (zona 2)