Grad NOVSKA Službene stranice

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području Grada Novske

KLASA: 102-01/19-01/5

URBROJ: 2176/04-03-19 -1

Novska, 06. studeni 2019.

 

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ Grada Novske broj: 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13, 39/14, 4/15 i 15/18), temeljem Mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sukladno Programu za financiranje zapošljavanja u javnom radu, Gradonačelnik Grada Novske, dana 06. studenog 2019. godine, objavljuje

 

O G L A S  za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području  Grada Novske

 

I.  NAZIV PROGRAMA: JAVNI RADOVI ZA UREDAN, LJEPŠI I ZDRAVIJI GRAD  NOVSKU„ -  Program uređenje i zaštita javnih prostora, okoliša, zelenih površina, parkova i dječjih igrališta.

Oglas se raspisuje za zapošljavanje:

 • POMOĆNI RADNIK/CA NA KOMUNALNIM POSLOVIMA - JAVNI RADOVI - (m/ž), 7 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci za provođenje programa javnih radova na području Grada Novske -  puno radno vrijeme.

Poslovi koji će se obavljati:

 • radovi na održavanju čistoće javnih prostora (unutar poslovnih prostora u objektima društvenih domova u vlasništvu grada Novske - Bročice, Stari Grabovac, Paklenica, Voćarica, Jazavica, Roždanik, Rajić, Borovac, Kozarice, Brestača, Stara Subocka, Nova Subocka, Sigetac i Plesmo), nakon održavanja sjednica vijeća mjesnih odbora, raznih manifestacija i drugih aktivnosti;
 • radovi na čišćenju „vrtićkog dvorišta“ ustanove u vlasništvu Grada Novske,od snijega i leda,
 • radovi na grabljanju travnjaka od lišća, ručno skupljanje otpadaka, šiblja, smeća i drugog otpada, pražnjenje spremnika za otpad i koševa u Gradskom parku;
 • uređenje okoliša i površina oko dječjih igrališta na lokacijama u naselju Novska  (ukupno 6 dječjih igrališta);
 • čišćenje lokaliteta groblja u naselju Novska i ruralnim dijelovima Grada Novske prvenstveno od komunalnog zapaljivog otpada, suhog granja i raslinja te drugog otpada koje se nalazi na tim prostorima;
 • radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste koji obuhvaćaju: ručno čišćenje cestovnih jaraka, čišćenjem i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima produbljenje korita oborinskih kanala;
 • sječa granja i košnja trave uz nerazvrstane ceste, uklanjanje, odvoz i spaljivanje granja i pomoć kod rada strojeva na košnji zelenih površina,
 • radovi na čišćenju snijega i leda na nogostupima i javnim površinama;
 • uređenje i čišćenje tavanskih prostorija u zgradi gradske vijećnice, prenošenje opreme i namještaja u uredima i pomoć u preslagivanju i izlučivanju dokumentacije – akata koji su nastali u radu tijela grada Novske.

Ciljevi provođenja Programa:

Cilj programa je i zaštita okoliša i uređenje ruralnih i  zapuštenih javnih prostora.

Očišćeni lokaliteti groblja od komunalnog zapaljivog otpada, suhog granja i raslinja te drugog otpada koje se nalazi na tim prostorima.

Čišćenje snijega i leda na javnim površina, korisnih za lokalnu zajednicu.

Očišćeni i uređeni javni prostori.

 

Potrebni uvjeti: NK do SSS bilo kojeg usmjerenja, a na natječaj se mogu prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz navedenih skupina ako u posljednje tri godine nisu radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci, te obzirom na trajanje prijave u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 •    životopis,
 •    dokaz o državljanstvu -  preslika osobne iskaznice ili  presliku Domovnice,
 •    dokaz o stručnoj spremi - presliku svjedodžbe,
 •    potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u  
 •    potvrdu o nezaposlenosti i podatak o duljini prijave od Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje.
 •    i drugi odgovarajući  dokaz iz kojeg je vidljivo da  ispunjava uvjete iz oglasa.

 

Izvornike ili ovjerene preslike navedenih isprava,

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska s naznakom „ZA OGLAS -  JAVNI RADOVI, u roku 7 (sedam) dana od dana objave oglasa - zaključno sa 13. studenim 2019. godine.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku od osam dana  nakon donošenja odluke, putem Web stranice Grada Novske i Oglasne ploče Grada Novske).

 

 

 

                                                              Gradonačelnik
                                                            Marin Piletić, prof.