Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina za postavljanje štandova i uslužnih naprava na manifestaciji „LUKOVO U NOVSKOJ“

KLASA: 944-15/20-01/30

URBROJ: 2176/04-03-20-1

Novska, 30. rujna 2020.         

  

 

Na temelju članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 30/2018) Gradonačelnik Grada Novska raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za davanje na korištenje  javnih površina za postavljanje štandova i uslužnih naprava na manifestaciji  „LUKOVO U NOVSKOJ“

 

 

I. PREDMET  JAVNOG NATJEČAJA

 

Predmet javnog natječaja je davanje na privremeno korištenje javne površine u Novskoj na šetnici Trg dr. Franje Tuđmana ukupne duljine 50 m, počevši od replike starinskoga bicikla prema bloku stambenih zgrada na Trgu Đure Szabe za vrijeme trajanje manifestacije „Lukovo u Novskoj“ 16.,17. i 18.10.2020. u svrhu  postavljanja štandova za prodaju prigodnih proizvoda: DOMAĆE RADINOSTI, STARIH OBRTA I ZANATA, UKRASNIH PREDMETA I SUVENIRA, IGRAČAKA, BALONA, BOMBONA, USLUŽNIH NAPRAVA ZA PRIPREMU ISKLJUČIVO ŠEĆERNE VATE I KOKICA.

 

II. UVJETI NATJEČAJA

 

1. Početna naknada za korištenje javne površine iznosi 70,00 kn po jednom metru dužnom dnevno.

2. Maksimalna površina koju ponuditelj može koristiti po jednoj ponudi iznosi 6 METARA DUŽINE (maksimalna dimenzija 6X2).

3. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je visina naknade za korištenje javne površine po jednom metru dužnom.

Dodatni kriteriji: Ako više ponuditelja ponudi isti iznos naknade, prednost ima ona ponuda kojom se koristi više metara dužnih javne površine, a ako više ponuditelja ponudi osim istog iznosa naknade i istu duljinu javne površine, prednost ima onaj ponuditelj koji je iskazao ponudu za više dana. Ukoliko su i dalje ponuditelji izjednačeni, prednost ima onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u pisarnicu Grada Novske.

4. Najpovoljnija je ona ponuda koja nosi najviši iznos naknade po jednom metru dužnom. U slučaju iz točke 3., kada ima više ponuda s istim iznosom naknade, za izbor povoljnije ponude primjenjuju se i dodatni kriteriji.

5. Lokacije će se dodjeljivati na način da ponuditelj s najvišim iznosom ponuđene naknade po metru dužnom dobije lokaciju koja je najbliža centralnom zbivanju (šetnica Trg dr. Franje Tuđmana) i tako redom do ponude koja je najniža.

6. Korisnik javne površine osigurava svoj štand ili uslužnu napravu i odgovoran je za sigurnost njenog rada, radnika koji rade u njoj i za sigurnost kupaca i prolaznika.

7. Točna pozicija lokacije za svakog ponuditelja  bit će definirana nakon otvaranja ponuda i utvrđivanja redoslijeda ponuditelja, u skladu s kriterijima iz ovog natječaja.

8. Broj pojedinačnih lokacija koje će se moći dati na korištenje ovisit će o broju ponuda koje pristignu na ovaj natječaj, o zakupljenom broju kvadrata svakog pojedinog ponuditelja, te  prostornih mogućnosti ukupne duljine raspoložive javne površine koja je predmet prava korištenja (od početne lokacije do završne lokacije).

9. Natjecati se mogu isključivo pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koju namjeravaju obavljati na lokaciji koja se daje na korištenje.

10. Grad Novska ne osigurava izabranim ponuditeljima na ovom natječaju priključak na vodu ili priključak na električnu energiju.

11. Krajnji rok za dostavu pisanih  ponuda je 14. listopada 2020. godine do 9 sati do kada ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Novske. Ponude se dostavljaju  poštom na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, ili neposredno u pisarnicu, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Natječaj za korištenje javne površine – „Lukovo u Novskoj“- NE OTVARAJ

12. Pisane ponude sadrže:

- naziv ponuditelja, adresa ili sjedište, OIB - kontakt telefon i e-mail odgovorne osobe ponuditelja za potrebu slanja obavijesti,

- ponuđenu naknadu za korištenje  po  jednom metru dužnom i dane u koje će se površina koristiti

- površina koja se uzima na korištenje (maksimalno 6 metra dužna, maksimalna  dimenzija: 6x2 po štandu i uslužnoj napravi),

- vrstu proizvoda koja će se prodavati sa štanda ili uslužne naprave

- preslika osobne iskaznice za fizičke osobe ako je ponuditelj fizička osoba,

- preslika  rješenja o obrtu ako je ponuditelj obrtnik,

- izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,

- preslika Rješenja o upisu u registar udruga, ako je ponuditelj udruga,

- preslika Rješenja o upisu u registar obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ako je ponuditelj OPG. 

13. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir prilikom odabira ponuditelja, kao ni ponude onih ponuditelja koji nisu podmirili obvezu prema Gradu Novska po osnovi prijašnjih zakupa i korištenja javne površine.

14. Otvaranje ponuda i utvrđivanje redoslijeda ponuđača izvršit će Povjerenstvo Grada Novske u Gradskoj vijećnici dana 14. listopada 2020. godine u 9,30 sati.

15. Odluku o izabranim ponuditeljima i rednom broju ostvarene lokacije ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Novske. Odluka o izabranim ponuditeljima i broju ostvarene lokacije

objavit će se na internetskoj stranici Grada Novske na mjestu  predviđenom  za važne obavijesti.

16. Izabrani ponuditelji sklapaju Ugovor o privremenom korištenju javne površine odmah nakon donošenja odluke o izabranim ponuditeljima, a najkasnije na dan korištenja, do 10 sati. U slučaju neodazivanja na potpis ugovora u navedenom roku smatrat će se da je ponuditelj odustao od korištenja.

17. Svaki korisnik dužan je na dan korištenja javne površine do 10 sati postaviti štand i uslužnu napravu na dodijeljenu lokaciju i uplatiti ugovorenu naknadu za korištenje.

 

POSEBNE NAPOMENE:

 

Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19 korisnici su dužni za vrijeme neposrednog kontakta s posjetiteljima manifestacije koristiti zaštitnu masku, istaknuti dezinficijense, te brinuti o odgovarajućem razmaku posjetitelja, a sve u cilju sprječavanja širenja virusa COVID-19.

Ponuditelji se upućuju pogledati ovogodišnji program Lukova na web stranici: https://www.lukovounovskoj.com/program/, čiji sadržaj je prilagođen u skladu s epidemiološkim preporukama za održavanje manifestacija na otvorenom (ne održava se tradicionalan vatromet ! )

 

18. U slučaju težih vremenskih nepogoda (jaka kiša i vjetar, tuča i sl.) na dan korištenja javne površine  koje ometaju postavljanje štanda i prigodnu prodaju, te postoji mogućnost nastanka štete na stvarima korisnika, do tada sklopljeni ugovori o privremenom korištenju mogu se raskinuti na pojedinačni zahtjev korisnika, koji je o tome dužan izvijestiti  komunalnog redara Grada Novske.

19. Dodatne informacije o ovom javnom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske, tel. (044) 691-520.

 

               

                                                            GRADONAČELNIK

                                                            Marin Piletić, prof.,v.r.