Grad NOVSKA Službene stranice

Obavijest korisnicima javnih površina

Obavijest korisnicima javnih površina

KLASA: 944-15/20-01/4         

URBROJ: 2176/04-02-20-1                                                               

Novska, 27. veljače 2020.

 

                                                        OBAVIJEST

Obavještavaju se korisnici javnih površina u Gradu Novska da se zahtjevi za korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa, privremenih objekata (tendi, stolova i stolica, ledenica za sladoled, štandova i klupa za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda ispred vlastitog poljoprivrednog gospodarstva (voća i povrća), izlaganje proizvoda ispred trgovina i sl.), podnose Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska, osobno ili preporučeno poštom.

Zahtjev za postavljanje privremenih objekata podnosi se najkasnije sedam dana, a zahtjev za postavljanje ugostiteljske terase najkasnije trideset dana prije namjeravanog korištenja javne površine.

Pisani zahtjev treba sadržavati točan naziv fizičke ili pravne osobe podnositelja zahtjeva, adresu i OIB, osobu ovlaštenu za zastupanje, oznaku lokacije nekretnine, namjenu i rok korištenja.

 

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
 

  1. Presliku osobne iskaznice za fizičke osobe i izvatka iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra za pravne osobe (ako nisu raniji korisnici ili je u odnosu na prethodne godine došlo do promjene podataka)
     
  2. Grafički prikaz – skica uz naznačen položaj i veličinu u prostoru (ako nisu raniji korisnici ili traže drugačiju površinu u odnosu na prethodne godine)
     
  3.  20,00 kn upravne pristojbe u državnim biljezima
     

Postupak za sklapanje ugovora o privremenom korištenju javne površine propisan je Odlukom o davanju na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske, broj 30/18).

Korištenje javne površine odobrit će se fizičkoj ili pravnoj osobi, podnositelju zahtjeva, koja je registrirana za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati na javnoj površini i podmirila je sve obveze prema proračunu Grada Novske, te isporučiteljima komunalnih usluga (Novokom d.o.o. i Vodovod d.o.o.).

Dodatne informacije glede korištenja javnih površina mogu se dobiti na adresi: Grad Novska, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Trg dr. Franje Tuđmana 2, I kat, soba 222 ili pozivom na broj 044/691-520.

 

                                                                                       PROČELNIK

                                                                        Mišo Tušek, dipl. ing. geod., v.r.