Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o poništenju ponovnog Oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za graditeljstvo i komunalne poslove

KLASA: 112-03/20-01/1

URBROJ: 2176/04-02-20-4

Novska,  14. prosinca 2020.          

 

 

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima I naještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, dana  14. prosinca 2020. godine donio je, 

 

ODLUKU

o poništenju ponovnog Oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika

za graditeljstvo i komunalne poslove

 

 

I.

Poništava se Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za graditeljstvo i komunalne poslove (KLASA: 112-03/20-01/1, URBROJ: 2176/04-02-20-1) od 4. studenog 2020. godine, na određeno vrijeme do povratka službenice sa bolovanja i rodiljnog dopusta, koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada Novske, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Novska, dana 5. studenog 2020. godine, jer ni jedan kandidat ne ispunjava formalne uvjete oglasa.  

II.

 

Protiv ove Odluke o poništenju Oglasa nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                   Pročelnik

                                                                       Mišo Tušek. dipl. ing. v. r