Grad NOVSKA Službene stranice

 

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Naziv poziva: PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA

Referentni broj poziva: KK.03.2.1.04.

 

1.  Cilj (ako je primjenjivo, svrha i namjena) poziva

Cilj: Produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i razvoja turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela. Predmet: Produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i razvoja turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela Namjena: Poticanje početnih ulaganja povezanih s izgradnjom i opremanjem novih ili rekonstrukcijom i opremanjem postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli : hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel , uz obveznu izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

Ulaganja u izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, vrste: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica, koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, bez ili sa ulaganjem u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu.

 

2.  Ukupna raspoloživa sredstva

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 iz Europskog fonda za regionalni razvoj za ovaj Poziv osigurano je 304.000.000,00 HRK za razdoblje 2014. – 2016 u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

 

3.  Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos ako je relevantno)

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 10.000.000 kuna. 

 

4.  Predviđeni intenzitet potpore 

Potpore će se dodijeliti u skladu s Programom dodjele državnih potpora za podršku razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu kojim su definirani ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora. Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju državne potpore u smislu članka 2. točke 15. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187,26.6.2014, str. 1) (u daljnjem tekstu Uredba 651/2014).

1.Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora i Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24. travnja 2014. te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike. Bruto ekvivalent regionalne potpore (odnosno maksimalni iznos regionalne potpore ) ne može prijeći prag od 10.000.000 kuna.

2.Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Bruto ekvivalent potpore (odnosno maksimalni iznos potpore) za savjetodavne usluge ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna po poduzetniku po projektu

3.Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Bruto ekvivalent potpore (odnosno maksimalni iznos potpore) za sudjelovanje na sajmovima ne može prijeći prag od 500.000 kuna.

4.Potpore za usavršavanje dodijelit će se u slijedećim intenzitetima :

a) za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;

b) za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova.

Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) za usavršavanje ne može prijeći prag od 500.000 kuna.

 

5.  Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

 

6.  Prihvatljive aktivnosti

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

1. ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se odnose na:

-    izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma), uz uvjet obvezne izgradnje i/ili realizacije dodatnih sadržaja koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, 

-    izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (vrste: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica, koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, sa ili bez ulaganja u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih smještajnih objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma). 

3. savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji je odobrena regionalna potpora i da nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika 

4. sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora 

5. usavršavanja i provođenja specijaliziranih treninga, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora. 

 

7.  Geografska ograničenja (ako je primjenjivo)

Projektne aktivnosti moraju se provoditi u Republici Hrvatskoj, s iznimkom sudjelovanja na međunarodnim sajmovima.

 

8.  Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto (ako je relevantno) podnošenja)


Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 15. studenog 2015. godine na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb


Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2016. godine.

 

Detalje natječaja možete pogledati OVDJE