Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce i OBAVIJESTI I UPUTE

KLASA: 112-07/16-01/1
URBROJ: 2176/04-03/16-2
Novska, 25. siječnja 2016.              

 

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Novske raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ce

 

  1. Pročelnik/ca Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 

 

Stručni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, građevinske, ili pravne struke
  • položen državni stručni ispit,
  • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

Opći uvjet za prijam u službu:

- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

-  životopis,

-  dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika),

-  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 3 mjeseca),

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

-  dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-  dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), od najmanje 5 godina,

-  dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),

- osobno potpisanu izjavu kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika).

 

Natjecati se mogu i kandidati koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od imenovanja.

Uvjet radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti, te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme ) i struke.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. 

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11).

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi  provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web stranici grada Novske, www.novska.hr,  naveden je opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za  provjeru.

Na  istoj  web stranici i na oglasnoj ploči Grada Novske objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti  kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostavljaju  prije donošenja rješenja o imenovanju.

Akademski ili stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine broj: 107/07 i 118/12) izjednačeni su s akademskim nazivima kao oznakom stručnih uvjeta iz javnog natječaja sukladno zakonu.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela točnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (od 27. siječnja do 11. veljače 2016. godine), putem pošte ili osobno u pisarnicu Grada Novske na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom:

 „Ne otvaraj – natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.  

GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK
mr sc. Vlado Klasan,v.r.

 


Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Novske objavljuje


OBAVIJESTI  I  UPUTE
za prijam pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje


Opis poslova: 

- rukovodi, organizira i usklađuje obavljanje poslova u upravnom odjelu,  izrađuje financijski plan Upravnog odjela i brine o njegovom izvršenju,
prati i provodi zakonske i podzakonske propise, te organizira i priprema pravodobno usklađivanje postojećih i donošenje novih općih  i provedbenih akata, organizira poslove pripreme prijedloga programa i projekata u području gospodarstva, poljoprivrede i turizma te projekata koji se kandidiraju za korištenje sredstava izvanproračunskih izvora financiranja,  organizira poslove pripreme i izvođenja aktivnosti promidžbe razvojnih potencijala i razvojnih projekata Grada usmjerenih privlačenju i poticanju ulaganja u te projekte,  uspostavljanje kontakata s institucijama i osobama zainteresiranim za ulaganja i davanje pomoći i podrške investitorima pri izgradnji u poslovnim zonama, obavlja poslove iz područja razvoja gospodarstva i poduzetništva kroz izradu prijedloga strateških dokumenata, organiziranje provedbe programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva, organizacija informiranja i edukacije gospodarskih subjekata o provedbi programa za pridobivanje raspoloživih bespovratnih sredstva za ulaganje u razvoj vlastitih kapaciteta, sudjeluje u organizaciji gospodarskih i turističkih manifestacija te provodi poticanje i promociju gospodarskih i turističkih potencijala, rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima, predlaganje, suradnja i koordiniranje pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz fondova te državnih tijela, organizira i sudjeluje u izradi prijedloga općih i pojedinačnih akata te stručnih prijedloga za provedbu razvojnih mjera gospodarske i poljoprivredne politike na razini Grada


Podaci o plaći: 

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 30/10, 49/10,11/11, 31/13 i 24/14). Slijedom toga plaća radnog mjesta , za koje se raspisuje natječaj, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 4,40 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

1.    Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', br. 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14),
2.    Zakon o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj broj 33/01, 60/01, vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
3.    Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11)
4.    Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
5.    Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),
6.    Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13, 78/15),
7.    Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj  47/09)
8.    Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10, 143/12, 152/14),
9.    Zakon o poticanju ulaganja („Narodne novine“ 102/15).

 PRAVILA TESTIRANJA

1.  Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
3. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz  poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske koja su jednaka za sve kandidate i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.  
4. Za pismenu provjeru posebnih  znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnih mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti nakon pismene provjere znanja je 10 bodova.
5. Smatra se da je kandidat položio ako je u svakoj od provjera navedenih u točki 4. postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
6. Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu). 
7.Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).
8. Povjerenstvo kroz razgovor – intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
9. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 
Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o imenovanju.
Gradonačelnik donosi rješenje o imenovanju pročelnika/ce koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili za radno mjesto Pročelnika/ce.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju pročelnika/ce može u roku od 30 na dana podnijeti tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske.   

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Novske.
   
GRAD NOVSKA

Novska, 25. siječnja 2016.

 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti