Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11 ), pročelnica Stručne službe za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika objavljuje

JAVNI NATJEČAJI

za prijam u službu

- Pročelnika/cu Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, i fondove Europske unije, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

- Višeg referenta – poslovni tajnik/ca za poslove gradonačelnika, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

- Višeg upravnog referenta za radne odnose i kadrovske poslove, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

- Čistač/ica na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja/ice, na neodređeno radno vrijeme

Opći uvjet za prijam u službu:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Pored općih uvjeta za prijem u službu kandidati za radno mjesto Pročelnika/cu Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, i fondove Europske unije moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- magistar struke, ili stručni specijalist, ekonomske struke i stručni specijalist poslovnog upravljanja,

- položen državni stručni ispit,

- najmanje pet godina iskustva na odgovarajućim poslovima

 

Pored općih uvjeta za prijem u službu kandidati za radno mjesto Višeg referenta – poslovni tajnik/ca za poslove gradonačelnika moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- sveučilišni prvostupnik, ili stručni prvostupnik,

- položen državni stručni ispit,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

Pored općih uvjeta za prijem u službu kandidati za radno mjesto Višeg upravnog referenta za radne odnose i kadrovske poslove moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- sveučilišni prvostupnik, ili stručni prvostupnik pravne struke,

- položen državni stručni ispit,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

Pored općih uvjeta za prijem u službu kandidati za radno mjesto čistač/ice moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- niža stručna sprema ili NKV radnik/ca.

 

Za radna mjesta Pročelnika/cu Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, i fondove Europske unije, Višeg referenta – poslovni tajnik/ca za poslove gradonačelnika i Višeg upravnog referenta za radne odnose i kadrovske poslove natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“broj: 86/08 i 61/11).

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. Postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto namještenika , za koje je kao stručno znanje utvrđena niža stručna sprema ili osnovna škola, provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja.

Na web stranici grada Novske www. novska. hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Novske objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom Zakonu , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

- životopis,

- preslik osobne iskaznice

- dokaz o stručnoj spremi, (u izvorniku ili ovjerenom presliku)

- uvjerenje o nekažnjavanju( članak 15. Zakona), (u izvorniku ili ovjerenom presliku)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu, 

- dokaz o radnom iskustvu, (u izvorniku ili ovjerenom presliku)

- preslik radne knjižice

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (u izvorniku ili ovjerenom presliku)

(osim za radno mjesto namještenika – čistačice)

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta,dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom radnog mjesta za koje se natječu - „Za natječaj za Pročelnika/cu Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, i fondove Europske unije – ne otvaraj“, - „Za natječaj Višeg referenta – poslovni tajnik/ce za poslove gradonačelnika – ne otvaraj“ - „Za natječaj Višeg upravnog referenta za radne odnose i kadrovske poslove – ne otvaraj“ - „ Za natječaj čistač/ica – ne otvaraj“, dostavljaju se putem pošte ili osobno u pisarnicu Grada Novske na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobama iz prethodnog stavka dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Osobe nemaju pravo podnošenja pravnog lijeka protiv Obavijesti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Rok od osam (8) dana za podnošenje prijava na natječaj počinje teći od 12. rujna 2013. godine, a završava 19. rujna 2013. godine.

KLASA: 112-07/13-01/03
URBROJ: 2176/04-07-13-3


GRAD NOVSKA

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti