Grad NOVSKA Službene stranice

Javni natječaj za prijam u službu administrativnog tajnik/ca gradonačelnika u Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva grada Novske

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA I
GRADSKOG POGLAVARSTVA

Klasa: 112-02/09-01/01
Urbroj:2176/04-07-09-2
Novska, 04. veljače 2009.

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08), tajnica Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Novske raspisala je javni natječaj  za: 

I. za prijam u službu administrativnog tajnik/ca gradonačelnika u Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva grada Novske, sa završenim IV stupnjem stručne spreme, SSS, upravnog,ekonomskog ili općeg smjera  na neodređeno vrijeme, koji  je objavljen u („Narodnim  novinama“broj 15 /09) pa se sukladno navedenom daju slijedeće:

 
OBAVJESTI  I  UPUTE

Opis poslova:
- obavlja uredske poslove za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika,
- obavlja poslove prijepisa na računalu za potrebe gradonačelnika i zamjenika,
- vrši prijam i raspored stranaka,
- prima, prenosi i šalje poruke i obavijesti,
- obavlja poslove rada na telefonskoj centrali

Podaci o plaći:


Visina plaće za administrativnog tajnik/ca propisana je Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08), i Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima čelnika i djelatnika Gradske uprave i službe Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 8/99,10/99-ispravak,14/01,17/02,15/03,17/04,25/04,30/04-ispravak,22/05,11A/06,24/07,38/07,15/08 i 19/08) slijedom toga:
Plaću službenik/ca čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 1.80 i osnovica za izračun plaće (2.705,00 kn,).

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata sastoji se od:
- provjere poznavanja osnovnog ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske - pismeni test
- provjere znanja,  sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za koje se službenik/ca prima u službu, opisanih u opisu poslova- pismeni test.
- intervjua s komisijom za provođenje natječaja.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:
Pitanja kojima se testira provjera poznavanja ustavnog ustrojstva temelji se na:
1. Ustavu Republike Hrvatske
(„Narodne novine“, broj 41/01-pročišćeni tekst i 55/01).

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za koje se službenik/ca  prima u službu - pismeni test.

- Uredba o Uredskom poslovanju („Narodne novine broj 38/87 i 42/88),
- Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 49/87 i 38/88),
- Zakon o Općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, i 103/96),
- Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 53/91,9/92 i 77/92),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08),
 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Pravila testiranja

1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.
Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz  poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio. 
4. Za provjeru znanja iz osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova, za provjeru  znanja i sposobnosti  i vještina za obavljane poslova radnog mjesta za koje se službenik prima, od 1 do 10 bodova. (Ukupni broj bodova koji kandidat može postići nakon provjere znanja je 20).
5. Smatra se da je kandidat položio ako je u svakoj od provjera navedenih u točki 4. postigao najmanje 50%. ukupnog broja bodova.
6. Po okončanom testiranju Komisija za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova). Testiranje se provodi u trajanju od 30 minuta.
7. Ako je testiranju zadovoljilo više od 10 kandidata, na razgovor (intervju) upućuje se najmanje 5 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na testiranju.
8. Komisija kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova. Razgovor s kandidatima se provodi u trajanju do 30 minuta).
9. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog postupka, Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Komisija dostavlja tajnici Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva,  rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije.
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Tajnica Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva donosi rješenje o prijmu u  službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili za  radno mjesto.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u  službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu  gradonačelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Novske.

  
GRAD NOVSKA
STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA
I GRADSKOG POGLAVARSTVA

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti