Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ Za prijam u službu - Višeg stručnog referenta za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u službu

- Višeg stručnog referenta za prostorno planiranje i zaštitu okoliša- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.
Opći uvjet za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijem u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- VI. stupanj stručne spreme, VŠ građevinskog smjera,
- 1  godina radnog iskustva u struci,  
- položen državni stručni ispit,

Natjecati se mogu i osobe koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.  

 U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“broj: 86/08).

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi  provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici grada Novske www. novska. hr  naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na  istoj  web stranici i na oglasnoj ploči Grada Novske objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti  kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan 
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
- životopis,
- preslik osobne iskaznice
- dokaz o stručnoj spremi,
- uvjerenje o nekažnjavanju( članak 15. Zakona),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- dokaz o radnom iskustvu,
- preslik radne knjižice
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu.
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta,dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom „ Za natječaj -  Viši stručni referent/ica za prostorno planiranje i zaštitu okoliša“, na adresu: Grad Novska, Gradsko poglavarstvo, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska.

Nepotpune i nepravovremene prijave ne će se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
 
                                                                                                      GRAD NOVSKA
 

 


                            REPUBLIKA HRVATSKA
              SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
                                    GRAD NOVSKA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,
       PROSTORNO PLANIRANJE, GRADITELJSTVO
                        I ZAŠTITU OKOLIŠA

Klasa:030-08/09-01/09
Urbroj: 2176/04-04-09-2
Novska, 2. srpnja 2009.

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Novske   raspisao je javni natječaj za: 
 
I. radno mjesto – viši stručni  referent za prostorno planiranje i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u („Narodnim novinama“ broj  77/09),pa se sukladno navedenom daju slijedeće: 

OBAVIJESTI  I  UPUTE 

Opis poslova:
Prati potrebe Grada u području prostornog planiranja i zaštite okoliša i predlaže mjere za unapređenje stanja prostora.Prikuplja dvogodišnje izviješće o stanju u prostoru i prijedlog mjera za unapređenje stanja u prostoru, te radi na njegovu provođenju. Skrbi o zaštiti prirodne i kulturne baštine. Izrađuje idejna rješenja i objekte za uređenje objekata u vlasništvu Grada. Predlaže detaljne planove uređenja prostora. Prati zakone i druge prostore iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša. Ažurira plan zaštite od požara,te kontaktira predstavnike VZG Novske i ostalih VZ. Prati zakone i propise iz područja vatrogastva i zaštite od požara. Obavlja i druge poslove koje odredi pročelnik. 
Podaci o plaći:
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Pravnikom  o plaćama i ostalim materijalnim pravima čelnika i djelatnika Gradske uprave i službe Grada Novske („Službeni vjesnik Grada Novske“ broj: 8/99,10/99, 14/01, 17/02, 15/03, 17/04, 25/04, 30/04, ispravak, 22/05, 11A/06, i 24/07, 38/07,15/08 i 19/08). Slijedom toga:
Plaću radnih mjesta , za koje se raspisuje javni natječaj, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,4 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža

Testiranje kandidata:
Testiranje kandidata sastoji se od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i  
  provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta  
  na koje se službenik prima – pismeni test 

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:
Pitanja kojima se testira provjera poznavanja ustavnog ustrojstva temelje se na:

1.Ustavu Republike Hrvatske 
     (''Narodne novine'', br. 41/01-pročišćen tekst i 55/01)

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima:
Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima temelje se na slijedećim propisima:

1.Zakon o  prostornom uređenju i gradnji 
  (''Narodne novine'', br. 76/07 i 38/09)
 2. Zakon o zaštiti okoliša
 („Narodne novine“ broj: 110/07)
3. Zakon o otpadu
(„Narodne novine“ broj: 178/04,111/06 i 60/08)
4. Zakon o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/08 i 38/09) 

 PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz  poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske koja su jednaka za sve kandidate i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio. 
4. Za provjeru znanja kandidatima iz osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta, dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. (Ukupni broj bodova koji kandidat može postići nakon provjere znanja je 10).
5. Smatra se da je kandidat položio ako je u svakoj od provjera navedenih u točki 4. postigao
najmanje 50% ukupnog broja bodova.
6. Po okončanom testiranju Komisija za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).
7. Ako je testiranju zadovoljilo više od 10 kandidata, na razgovor (intervju) upućuje se najmanje 5 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na testiranju.
8. Komisija kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
9. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog postupka, Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostavrenih bodova. Komisija dostavlja pročelniku Upravnog odjela  rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije.
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu.
Pročelnik donosi rješenje o prijamu u  službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili za pojedino radno mjesto.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u  službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu  gradonačelniku u  roku 15 dana od dana primitka rješenja.


POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči
Grada Novske
  
GRAD NOVSKA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSVO,
PROSTORNO PLANIRANJE, GRADITELJSVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti