Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ ZA prijam u službu vježbenika/ce na radno mjesto administrativni tajnik/ca gradonačelnika u Stručnoj službi za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Novske

 

 

 

             REPUBLIKA HRVATSKA

  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

       GRAD NOVSKA

Stručna služba za poslove Gradskog vijeća

 

 

 

 Klasa: 112-03/11-01/01

Urbroj: 2176/04-07-11-3

Novska, 14. listopada 2011. godine

 

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnica Stručna službe za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Novske raspisala je javni natječaj za:

 

prijam u službu vježbenika/ce na radno mjesto administrativni tajnik/ca gradonačelnika u Stručnoj službi za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Novske, sa završenom gimnazijom ili ekonomskom školom, SSS, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, koji je objavljen u („Narodnim novinama“ broj 115/11), pa se sukladno navedenom daju slijedeće:

 

OBAVIJESTI I UPUTE

 

Opis poslova:

-          obavlja uredske poslove za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika,

-          obavlja poslove prijepisa na računalu za potrebe gradonačelnika i zamjenike,

-          vrši prijam i raspored stranaka,

-          prima, prenosi i šalje poruke i obavijesti,

-          obavlja poslove rada na telefonskoj centrali

-           

Podaci o plaći:

Visina plaće za administrativnog tajnika/cu propisana je Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Novske („Službeni vjesnik“ 30/10)

Plaću službenika/ce čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 1,8 i osnovice za izračun plaće, 2.705,00kuna (za vrijeme vježbeničkog staža plaća se isplaćuje u visini 85% od plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove vrste).

 

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata sastoji se od:

-          provjere poznavanja osnovnog ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pismeni test,

-          provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za koje se službenik/ca prima u službu, opisanih u opisu poslova – pismeni test,

-          intervjua s komisijom za provođenje natječaja.

 

 

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

  1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 41/01 – pročišćeni tekst i 55/01)

  2. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ 7/09),

  3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09),

  4. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” 47/09),

  5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 I 61/11).

 

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.


Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti