Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Novska od 4.ožujka 2016. godine , KLASA: 943-06/16-01/6;  URBROJ: 2176/04-02-16-2  objavljuje se 

JAVNI   NATJEČAJ 
 za prodaju nekretnine

                                  
              
1.    PREDMET  PRODAJE  I  KUPOPRODAJNA CIJENA,  radi formiranja građevne čestice postojeće stambene građevine po geodetskom projektu:
    

-    kč. br. 646/2 oranica Zagrebačka površine 87 m2, upisana u zk. ul.  1050 k.o. Brestača,
-    početna kupoprodajna cijena po m2 zemljišta: 44,82 kn
-    ukupna početna kupoprodajna cijena: 3.900,00  kn,

2.    OPĆI UVJETI NATJEČAJA:

Prodaja  nekretnine provest će se prikupljanjem pisanih ponuda.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke osobe koje su  hrvatski državljani i mogu dokazati pravni interes za otkup zemljišta koje je predmet natječaja.
Zainteresirani ponuditelji dužni  su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene na račun Grad Novska broj:  2340009-1829300005, poziv na broj 21-7706 MB za pravne osobe ili 22-7706 JMBG za fizičke osobe.
Ponuditelju  koji bude izabran kao najpovoljniji, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu. 

3.    PONUDA TREBA  OBAVEZNO  SADRŽAVATI:

-    Pisanu ponudu sa obrazloženim pravnim interesom ponuditelja,,
-    Za fizičke osobe -  OIB i presliku osobne iskaznic ili putovnice,
-    Iznos ponuđene kupoprodajne cijene u kunama,
-    Dokaz o uplaćenoj jamčevini,

Pisane  ponude se predaju u Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, u pisarnici, I  kat, s napomenom “ponuda na natječaj – ne otvarati “ u roku od 8 dana od objave obavijesti o raspisanom javnom natječaju u Narodnim novinama, interent stranici Grada Novska i oglasnoj ploči. 

4.    MJERILA  ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kupoprodajni ugovor će se sklopiti sa osobom koja zadovoljava opće  uvjete natječaja i ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Gradonačelnik Grada  Novska.
Ponuditelj  čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru sklopiti ugovor o kupoprodaji, te u daljnjem roku od 15 dana od sklapanja ugovora uplatiti  kupoprodajnu cijenu.
Trošak  poreza na promet nekretnina, ovjere i provedbe ugovora u zemljišnim i drugim javnim knjigama snosi kupac.


                                                                                                       GRAD NOVSKA

NAPOMENA:

Obavijest o raspisanom javnom natječaju objavljena u Narodnim novinama broj 22 od 11.03.2016. Rok za podnošenje ponuda ističe  19.03.2016. 

 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti