Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Novske

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj: 24/07) Stručna služba za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika objavljuje

J A V N I       P O Z I V
za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Novske

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Novske (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).
Savjet mladih Grada Novske je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Novske koje se osniva u cilju uključivanja mladih u javni život grada Novske.

II.

Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada Novske na vrijeme od dvije godine.

III.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola i drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem u gradu Novskoj.

Svaki predlagatelj iz stavka I. ove točke mora predložiti četiri kandidata za Savjet mladih.

Predlagatelj iz stavka I. ove točke dužan je uz prijedlog priložiti dokaz o
nazivu i sjedištu ovlaštenog predlagatelja i u prijedlogu liste kandidata navesti:

- podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište)
- obrazloženje prijedloga

Prijedlog mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe predlagatelja ili institucije koja ga predlaže.

IV.

U Savjeta mladih mogu biti birane osobe s prebivalište na području grada Novske u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

V.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke IV. ovog poziva.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.


VI.

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz toč. III. dostavljaju se Povjerenstvu za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Novske.

VII.

Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave ovog javnog poziva na lokalnom radiju, oglasnoj ploči Grada Novske i web stranici Grada Novske.

VIII.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Novske dostavljaju se, Povjerenstvu za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Novske.  Grad Novska , Trg. dr. franje Tuđmana 2., 44330 Novska.


IX.

Prijedlozi kandidata podnose se na obrascu koji se može preuzeti u Gradu Novska, Trg. dr. Franje Tuđmana 2 (ured Stručne službe za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika).


X.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Stručnoj službi za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika, Novska, na istoj adresi ili na broj tel. 044-691-503.


                                                                                                Tajnica
Ivanka Zečević- Šolta, dipl. iur.,v.r.


Klasa: 013-03/09-01/14
Urbroj: 2176/04-07-09-1
Novska, 25. kolovoza 2009.
 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti