Grad NOVSKA Službene stranice

NATJEČAJ za zakup javne površine i kioska

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 73/00, 114/01 i 141/06), Gradsko poglavarstvo Grada Novske raspisuje


NATJEČAJ
za  zakup javne površine i kioska


I. PREDMET ZAKUPA

1) zakup dijela javne površine označene s k.č.br. 2989 (što odgovara  z.č.br. 487/1) u k.o. Novska-Trg Luke Ilića Oriovčanina, lokacija br. 6, u površini od 8,64 m2, za obavljanje trgovačke djelatnosti (za prodaju robe koja se uobičajeno prodaje u kioscima),

2) zakup dijela javne površine označene s k.č.br. 2989 ( što odgovara z.č.br. 487/1) u k.o. Novska- Trg Luke Ilića Oriovčanina  i kiosk br. 5 dimenzija 3,60x2,40 postavljen na istoj, za obavljanje trgovačke djelatnosti (za prodaju robe koja se uobičajeno prodaje u kioscima).                    


II.       UVJETI NATJEČAJA

1. Početna mjesečna zakupnina iznosi za predmet zakupa označen pod točkom 1. podtočka 1) 350,00 kuna mjesečno( slovima:tristopedesetkuna), a za predmet zakupa označen pod točkom 1. podtočka 2) za javnu površinu 350,00 kuna (slovima:tristopedesetkuna) i za kiosk 200,00 kuna (slovima:dvjestokuna) mjesečno.

2. U mjesečnu zakupninu nije uračunat utrošak vode, struje, plina i drugih komunalnih davanja, a navedeni troškovi, kao i troškovi priključka na komunalnu infrastrukturu terete zakupca.

3. Predmeti zakupa daju se u zakup na rok od 5 godina.

4. Na predmet zakupa označen pod točkom 1. podtočka 1) može biti postavljen samo kiosk TIP KOVA 91/B, četverokut dimenzija 3,60x2,40 m, svijetlo brončane boje.

5. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe.

6. Ponude se dostavljaju u roku od 10 dana od objave natječaja u «Narodnim novinama»  isključivo u pismenom obliku, u zatvorenom omotu, na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, s naznakom «NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE 1 – NE OTVARAJ» ili  « NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE I KIOSKA 2– NE OTVARAJ», poštom preporučeno ili osobnom predajom u gradsku pisarnicu.

7. Sudionik natječaja za zakup u ponudi mora navesti sljedeće podatke:

 • ime, prezime i adresu (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa sjedištem ( za pravne osobe),
 • preslik osobne iskaznice ( za fizičke osobe),
 • preslik rješenja o obrtu (za fizičke osobe), odnosno preslik rješenja o registraciji (za pravne osobe),
  opis kioska (podaci o starosti, boji, vrsti materijala od kojeg je napravljen i sl.), te priložiti skicu i fotografiju kioska (samo za predmet zakupa označen pod točkom 1. podtočka 1.),
 • opis djelatnosti koja bi se obavljala na javnoj površini odnosno kiosku,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 •  ponuđeni iznos zakupnine u kunama ,
 •  naziv banke i broj računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine.
   

8. Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

9. Javna površina i kiosk daju se u zakup u viđenom stanju.

10. Ugovor o zakupu zaključit će se sa sudionikom natječaja koji ispunjava sve uvjete natječaja i koji ponudi najviši iznos zakupnine (najviši iznos zakupnine za zakup javne površine i kioska računati će se tako da se u ponudi posebno navedeni iznosi zakupa zbroje).

11. Natjecatelj neće biti izabran za zakupnika ukoliko nije podmirio dospjele obveze prema Gradu Novskoj po bilo kojoj osnovi.

12. Natjecatelji su dužni prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u iznosu početne mjesečne zakupnine , koju uplaćuju na žiro-račun Grada Novske broj: 2340009-1829300005 s pozivom na broj:

 • - za fizičke osobe: 22-7706, JMBG,
 • - za pravne osobe: 21-7706, MB

Sudionicima natječaja za zakup  čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća u roku 8 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u zakupninu.

13. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za otvaranje ponuda za zakup poslovnog prostora, zakup javne površine i prodaju imovine u vlasništvu Grada Novske, u prostorijama gradske uprave Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, I kat, trećeg dana od proteka roka za podnošenje ponuda, u 10,00 sati.

14. Nadležno tijelo donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi, a o donesenoj odluci sudionici natječaja bit će obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke.

15. Izabrani sudionik natječaja obvezan je s Gradom Novska zaključiti ugovor o zakupu javne površine ili kioska i javne površine i započeti s radom u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora. Na dan zaključenja ugovora, izabrani ponuditelj dužan je Gradu Novskoj dostaviti kao osiguranje plaćanja od javnog bilježnika ovjerenu zadužnicu na iznos od 5.000,00 kuna.

16. Ako izabrani  sudionik natječaja iz bilo kojeg razloga odustane od zakupa javne površine ili kioska i javne površine gubi pravo na povrat  jamčevine,  a  Grad Novska će sklopiti ugovor sa sljedećim sudionikom koji je dao najpovoljniju ponudu.

17. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava kod javnog bilježnika, a trošak solemnizacije snosi zakupnik.


18. Informacije o predmetima natječaja kao i vremenu razgledanja mogu se dobiti u Upravnom  odjelu za društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove Grada Novske na broj telefona (044 ) 691-519 .


GRAD NOVSKA 

GRADSKO POGLAVARSTVO


 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti