Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (članak 5. c Zakona o javnoj nabavi)

-Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 110/07, 125/08), javni naručitelj - Grad Novska  objavljuje

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU  SUKOBA INTERESA
( članak 5. c  Zakona o javnoj nabavi)


Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“ 110/07,125/08) u cilju sprječavanja sukoba interesa  u postupcima javne nabave obavještavamo da čelnik tijela, u ovom slučaju Gradonačelnik Grada Novske ne obavlja upravljačke poslove  niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%.

 

       REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
          GRAD NOVSKA
G R A D O N A Č E L N I K

KLASA: 021-06/14-01/3
URBROJ: 2176/04-03-14-1
Novska, 24. ožujka 2014.

U smislu članka 13. stavak 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj: 90/11, 83/13,143/13 i 13/14), kao Gradonačelnik Grada Novske, dajem sljedeću:

I Z J A V U

Izjavljujem da ja Vlado Klasan, mr. sc. Gradonačelnik Grada Novske, kao predstavnik naručitelja Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana broj 2 Novska, u smislu članka 13. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine“ broj: 90//11, 83/13, 143/13 i 13/14), kao privatna osoba istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima, te da sa mnom povezana osoba, u smislu odredbe članka 13. stavak 4. Zakona, kao privatna osoba ne obavlja upravljačke poslove u gospodarskim subjektima.

Isto tako izjavljujem da nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu, gospodarskih subjekata s više od 0,5% te da sa mnom povezana osoba u smislu odredbe članka 13. stavak 4. Zakona nije vlasnik poslovnog udjela dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovala u upravljanju, odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekata s više od 0,5%.

Isto tako obavještavam da Zamjenik gradonačelnika Vedran  Mihaljević, dipl. iur. prema  danoj Izjavi, u smislu članka 13. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine“ broj: 90//11, 83/13, 143/13 i 13/14), kao privatna osoba istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja ne obavlja upravljačke poslove u gospodarskim subjektima, te da sa njim povezana osoba, u smislu odredbe članka 13. stavak 4. Zakona, kao privatna osoba ne obavlja upravljačke poslove u gospodarskim subjektima.

Isto tako prema svojoj izjavi nije vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu, gospodarskih subjekata s više od 0,5% te da sa njim povezana osoba u smislu odredbe članka 13.stavak 4. Zakona nije vlasnik poslovnog udjela dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu  bilo kojeg gospodarskog subjekata s više od 0,5%.

Zamjenik gradonačelnika Tomislav Baić, prof. prema  danoj Izjavi u smislu članka 13. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine“ broj: 90//11, 83/13, 143/13 i 13/14), kao privatna osoba istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja ne obavlja upravljačke poslove u gospodarskim subjektima, nije vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu, gospodarskih subjekata s više od 0,5% .

Prema danoj Izjavi osoba povezana sa zamjenikom gradonačelnika Tomislavom Baićem (supruga Sanja Baić), vlasnica je obrta za građevinarstvo i poljoprivredu „Baić“.

U smislu članka 13. st. 4. Zakona Grad Novska je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektom:

Obrt za građevinarstvo i poljoprivredu „BAIĆ“ vlasnik Sanja Baić, adresa: Adalberta Knoppa broj: 76, 44330  Novska.

Sukladno navedenom s gospodarskim subjektom – Obrtom za građevinarstvo i poljoprivredu „Baić“ vlasnice Sanje Baić, Grad Novska ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelja).

Ova izjava objavljuje se na internetskim stranicama (web stranica Grada Novska).

GRADONAČELNIK

mr. sc. Vlado Klasan, v. r.