Grad NOVSKA Službene stranice

Objavljeno javno nadmetanje za radove na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Staroj Subockoj

Vrijednost radova:  5.005.846,98 kn sa PDV
Rok za dostavu ponuda: 11. lipnja 2018. do 12,00 sati

Naručitelj: Grad Novska 
je objavio "Obavijest o nadmetanju" 
za postupak: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Staroj Subockoj
broj objave: 2018/S 0F2-0012903.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

U smislu članka 76. stavka 2. ZJN 2016, a vezano uz ovaj postupak javne nabave, Naručitelj ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice i podugovaratelja):

 

-  Park prirode Lonjsko polje, Krapje 16, Krapje,

-  Looper j.d.o.o., Hercegovačka 36, Novska,

-  Proizvodno-trgovački obrt Tisak&design THESA graphic, vl. Helena Sablić, Radnička 2, Novska,

- MMM-Vukelić d.o.o., Brestača, Zagrebačka ulica 228/c, Novska,

- Consilo d.o.o., Belomanastirska 20b, Osijek,

             - OPG Đurić Eva, Košutarica 72, Jasenovac