Grad NOVSKA Službene stranice

O projektu

(Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Novske)

Naziv projekta: KLASTER KULTURE NA TEMELJIMA KULTURNE BAŠTINE POVIJESNE JEZGRE NOVSKE

Nositelj projekta: Grad Novska

Partneri na projektu: Pučko otvoreno učilište Novska i Turistička zajednica Grada Novske

Opis projekta:

Ovaj projekt obuhvaća pripremnu fazu programa koja se sastoji od pripreme strateških dokumenata Grada Novske za integriranje kulturne baštine u turistički proizvod Grada i regije, studijske i projektne dokumentacije za rekonstrukciju i proširenje postojećeg zaštićenog kulturnog dobra zgrade hotela Knopp te definiranje pratećih sadržaja. U sklopu integriranog razvojnog programa će se obnoviti i pokretno kulturno dobro namještaj Prve ljekarne koji će postati stalni postav Muzeja.

U slijedećoj fazi projekta krenuti će se rekonstrukcijom i proširenjem postojećeg hotela Knopp u kojem će se nalaziti slijedeće:

 • Muzejska dvorana u kojoj će se osigurati prostor za zavičajnu muzejsku zbirku u koju će se smjestiti cijele ili dijelovi četiri postojeće zbirke (zaštićeno pokretno kulturno dobro – namještaj Prve kotarske ljekarne Sveta Marija koja je u vlasništvu Grada, zbirka slika Baurer također u vlasništvu Grada, te dvije privatne etnografske zbirke: Sajko i Vukalović). Zbirke će se katalogizirati, digitalizirati, a ne izloženi dijelovi pohraniti u adekvatne depoe.
 • Multifunkcionalna dvorana koja će biti izgrađena u sklopu obnove i dogradnje hotela Knopp, te će biti adekvatno opremljena tehnikom i garderobama potrebnim  za koncerte, predstave i ostala događanja koja zahtijevaju pozornicu i dobru akustiku. Kapacitet dvorane će biti 200 do 250 sjedala.
 • Unutar objekta će se nalaziti i prostor za okupljanje organizacija civilnog društva, prvenstveno KUD-ova kojima treba prostor za rad. U objektu će postojati i prostor za izlaganje i čuvanje narodnih nošnji te mogućnost njihovog iznajmljivanja/prodavanja.
 • Opremljeni prostor za radionice i sastanke kapaciteta deset do dvadeset osoba biti će na raspolaganju javnosti. Radionice će se bazirati na učenju tradicijskih vještina, edukacijskim radionicama PP Lonjsko polje, te radionicama koje će organizirati Pučko otvoreno učilište ili organizacije civilnog društva.
 • U objektu će se nalaziti i zajednički prostor gradske lože u kojem će se okupljati građani i posjetitelji, a sadržavati će galeriju, info – točku, prodavaonicu lokalnih suvenira i ugostiteljski objekt.
 • Izvan objekta će se urediti pristupna prometnica s javnom rasvjetom, parkiralište i zelene površine koje po GUP-u moraju obuhvatiti trećinu parcele. Zelene površine će biti u javnoj funkciji, a služiti će za organiziranje događanja na otvorenom.

Ciljevi projekta: uspostavljanje neformalnog Klastera kulture koji će u obnovljenom i dograđenom zaštićenom kulturnom dobru zgrade hotela Knopp u središtu Novske biti pokretač turističkog razvoja Grada

Očekivani rezultati projekta:

 • Ugovorena partnerstva za provedbu integriranog razvojnog programa Novske utemeljenog na obnovi kulturne baštine
 • Izrađena strategija turizma i kulturnog turizma Grada Novske
  - izvršitelj: Lokalna razvojna agencija - Poduzetnički centar Garešnica
 • Izrađen marketinški plan kulturnog turizma Grada Novske
  - izvršitelj: Lokalna razvojna agencija - Poduzetnički centar Garešnica 
 • Izrađena studija izvodljivosti integriranog razvojnog programa Novske utemeljenog na obnovi kulturne baštine – projekta klastera kulture s pratećim sadržajima
  - izvršitelj: SIMORA d.o.o. Sisak
 • Konzervatorski elaborat za zgradu hotela Knopp, zaštićenog pojedinačnog kulturnog dobra
  - izvršitelj: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
 •  Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg objekta hotela Knopp
  - naručitelj GRAD NOVSKA objavio je Obavijest o nadmetanju dana 18. 4. 2018. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave.
  Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa: 
  - Park prirode Lonjsko polje, Krapje 16, Krapje
  - Looper j.d.o.o., Hercegovačka 36, Novska
  - Knjigovodstvo "Spahić" Zagrebačka 55, Brestača, Novska
  - Proizvodno-trgovački obrt Tisak&design THESA graphic, vl. Helena Sablić, Radnička 2, Novska 
 • Izvršitelj s kojim je potpisan ugovor nakon postupka javne nabave : "Organizacija za planiranje i arhitekturu" d.o.o., Zagreb
 • projektno-tehnička dokumentacija napravljena
 • Ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju objekta - dozvole pravomoćne
 • Identificirani mogući izvori financiranja i pripremljena natječajna dokumentacij- a za financiranje faze ulaganja u infrastrukturu:
  -Izvršitelj: SIMORA d.o.o. Sisak, natječajna dokumentacija napravljena na temelju zadnjeg objavljenog poziva  

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 2.015.000,07 kn

Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.739.500,00 kn

Odobrena potpora/iznos: 1.398.325,00 kn

Stopa sufinanciranja:80% - investicijska potpora kulturi i očuvanju baštine (1.284.000,00 kn)
85% - potpora za ulaganje u lokalnu infrastrukturu (114.325,00 kn)

Trajanje projekta:  24 mjeseca

Razdoblje provedbe: Ožujak 2017. – ožujak 2019.

Sve sugestije i prijedloge za ovaj projekt od strane građana Grada Novske zaprima Boženka Spahić na telefon 044/691-527 i email bozenka.spahic@novska.hr