Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu službenika/ce u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša - VIŠI STRUČNI SURADNIK - na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-01/23-01/3

URBROJ: 2176-4-02-23-1

Novska, 9. lipnja 2023.

 

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19 - u daljnjem tekstu ZSN-a), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, dana 9. lipnja 2023. godine, raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za prijam u službu službenika/ce u Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno planiranje i zaštitu okoliša

na radno mjesto

 

 1. VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA-VODITELJ DRUŠTVENOG DOMA, II. kategorija, klasifikacijski rang: 6, 1 Izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, mjesto rada Rajić
   

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski studij i diplomski studij ili stručni diplomski studij,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit.
   

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom javni natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 

Na web-stranici Grada Novske naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan  je u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Tražene isprave mogu se priložiti u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat je dužan predočiti traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojan iskaznica ili domovnica),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
 • uvjerenje o položenom državnom  ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 3 mjeseci, od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na natječaj,
 • dokaz o radnom stažu u struci (rješenje, ugovor o radu, potvrda i sl.) iz kojeg je vidljivo odgovarajuće radno iskustvo, 
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Z SN-a.


Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Izabrani kandidat pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Grad Novska.

Prijavom na natječaj kandidati/kandidatkinje pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

Kandidati prijavom na Javni natječaj pristaju da Grad Novska, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Novska će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

U prijavi na javni natječaj navode se i osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte i dr.) isključivo za potrebe postupka te se neće upotrijebiti u druge svrhe.

Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj  prijavitelji potvrđuju da su upoznati s izjavom o zaštiti osobnih podataka Grada Novske koja je izrađena na temelju Opće uredbe (GDPR), a u kojoj se detaljno propisuje postupanje s prijaviteljevim osobnim podacima. Izjava je dostupna na mrežnim stranicama Grada Novske.

 

Javni natječaj za prijam u službu objavit će se u Narodnim novinama i na Internetskoj stranici Grada Novske.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novima  s naznakom: «Za javni natječaj - viši stručni suradni/ca-voditelj društvenog doma”, na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava bit pozvani na dopunu prijave.

Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete javnog natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

                                                            GRAD NOVSKA