Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.

KLASA: 604-01/22-01/11                                                                                           
Urbroj: 2176-4-02-22-2                                                                                                           

U Novskoj,  29. rujna 2022.                                                                                         
 

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju  (“Službeni vjesnik”, broj: 39/14, 62/19 i 61/20) Gradonačelnica Grada Novske objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu stipendija

učenicima srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.

 

I.

Pozivaju se  učenici srednjih škola s prebivalištem na području grada Novske da podnesu prijavu za dodjelu učeničke stipendije za školsku godinu 2022./2023.

 

II.

Postupak dodjele stipendija  kao i prava i obveze korisnika stipendije utvrđeni su Odlukom o stipendiranju („Službeni vjesnik“ broj 39/14, 62/19 i 61/20).

 

ODREDBE O PRAVU NA STIPENDIJU I VISINI STIPENDIJE

III.

Pravo na učeničku stipendiju imaju učenici srednjih škola koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Novske najmanje godinu dana prije objave javnog poziva, a koji imaju ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • da se redovno školuju izvan područja Grada Novske te da tijekom tjedna borave u mjestu školovanja ili
 • da svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, a ne mogu ostvariti  pravo na sufinanciranje troškova prijevoza iz državnog proračuna ako pri tome ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
 1. da iz mjesta stanovanja  do mjesta školovanja nema redovnog linijskog prijevoza
 2. da iz mjesta stanovanja  do mjesta školovanja nema izravne prijevozne linije bez presjedanja
 3. da se radi o učeniku koji pohađa Srednju školu Novska s  prebivalištem izvan naselja Novska  koji svakodnevno putuje, a koji ne može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prijevoza iz državnog proračuna jer je prebivalište učenika udaljeno manje od 5 km od naselja Novska.

IV.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:

 • učenici koji ponavljaju razred,
 • učenici koji su ostvarivali pravo na stipendiju Grada, a nisu izvršili ugovornu obvezu upisa višeg razreda,
 • učenici koji primaju  stipendiju ili neku drugu potporu za školovanje po nekom drugom osnovu. (Iznimno, učenici  koji ostvaruju pravo na neku drugu stipendiju ili potporu, a  koji preko tjedna borave u mjestu školovanja, mogu ostvariti pravo i na stipendiju Grada  ako je prihod po članu obitelji manji od 600,00 kuna mjesečno, ako se radi o obitelji samohranog roditelja kojoj prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 1.000,00 kuna mjesečno, te ako se radi o korisnicima zajamčene minimalne naknade. Pravo na stipendiju u ovom slučaju može se ostvariti uz uvjet da učeniku radi ostvarivanja prava na stipendiju Grada ne prestane  pravo na isplatu druge stipendije ili potpore za školovanje. )

Učenici koji su primali stipendiju Grada ranijih školskih godina, ali su raskinuli ugovor o stipendiranju radi  ostvarivanja prava na stipendiju iz drugog izvora, mogu ponovno ostvariti pravo na stipendiju tek kada u cijelosti  izvrše  sve financijske obveze prema Gradu (povrat primljenih sredstava na ime stipendiranja).
 

V.

Visina učeničke stipendije, iz točke  III. alineje 1. ove Odluke, u školskoj godini 2022./2023. iznosi 320,00 kuna mjesečno.

Visinu učeničke stipendije, iz točke III. alineje 2. ove Odluke, u školskoj godini 2022./2023. odredit će Gradonačelnica, ovisno o visini troškova prijevoza.

Gradonačelnica može u tijeku korištenja stipendije, ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima,  promijeniti prvobitno utvrđen iznos stipendije te će se ta mogućnost  predvidjeti ugovorom.
 

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

VI.

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se do 17. listopada 2022. godine  u pisarnicu Grada Novske  ili poštom na adresu: Grad Novska, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, s naznakom “Javni poziv za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola”.

Prijave zaprimljene izvan roka  neće se uzeti u razmatranje.

Nepotpune prijave  neće se uzeti u razmatranje, osim u slučaju da je postojao opravdani razlog za dostavu nepotpune prijave.

 

DOSTAVA DOKUMENTACIJE

VII.

Za ostvarivanje prava na učeničku stipendiju potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavu za dodjelu stipendije (obrazac),
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • presliku domovnice,
 • presliku osobne iskaznice,
 • izjavu da se  ne ostvaruje/ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku drugu vrstu potpore za školovanje (obrazac),
 • potvrdu o školovanju za šk. god. 2022./2023.,
 • presliku svjedodžbe o završenom razredu u prošloj šk. godini,
 • IBAN računa roditelja koji će potpisati ugovor o stipendiranju,
 • potvrdu o smještaju u učenički dom ili izjavu o stanovanju u privatnom smještaju.
   

ZAVRŠNE ODREDBE

VIII.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija te će ista po donošenju biti objavljena na internetskoj stranici Grada Novske www.novska.hr. Odluka će sadržavati  ime i prezime učenika  te razred.

IX.

Na temelju odluke o dodjeli stipendija Gradonačelnica će sa stipendistima zaključiti  ugovore o stipendiranju kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

X.

Svi učenici koji žele ostvariti pravo na  stipendiju Grada Novske za školsku godinu 2022./2023., neovisno o tome jesu li bili stipendisti Grada Novske u školskoj godini  2021./2022.  (prošlogodišnji stipendisti), moraju se javiti na javni poziv za dodjelu stipendija i priložiti svu traženu dokumentaciju.

XI.

Osobe koje se prijave na javni poziv  svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznate s odredbama koje reguliraju provedbu javnog poziva i donošenje odluke o dodjeli stipendija.

Podnositelji prijave svojim potpisom daju suglasnost da voditelj obrade osobnih podataka prikupi i obradi osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

XII.

Za sve dodatne informacije u vezi ovog javnog poziva zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, na broj telefona: 044/691-519.
 

                                                                                                          GRADONAČELNICA

                                                                                                         Marija Kušmiš, mag.oec., v.r.


 

PRIJAVA UČENIČKIH STIPENDIJA

IZJAVA UČENIKA

ODLUKA O STIPENDIRANJU

 

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA