Grad NOVSKA Službene stranice

O G L A S za prijam u službu službenika u Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu na radno mjesto - VIŠi STRUČNi SURADNIK ZA GOSPODARSTVO

KLASA: 112-02/22-01/2

URBROJ: 2176 - 4-04-22-1

Novska, 20. prosinca 2022.

 

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Novske, dana 20. prosinca 2022. godine, raspisuje

 

O G L A S

za prijam u službu službenika u Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu na radno mjesto

 

1. VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA GOSPODARSTVO - 1 Izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla na rok od 6 mjeseci

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • magistar ekonomije, magistar agronomije ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit.

Služba se zasniva na određeno vrijeme, uz obavezni probni rad od dva mjeseca.

Sukladno članku 14. stavku 3. podstavak 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju propisa koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva, pored ispunjavanja prethodno navedenih uvjeta i uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva uprave.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit. Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19). Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web-stranici Grada Novske naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44 330 Novska, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br: 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan se je u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang - listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i za isto priložio dokaze.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno popisu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Tražene isprave mogu se priložiti u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat je dužan predočiti traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

 

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
 • uvjerenje o položenom državnom  ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 3 mjeseci, od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Oglas,
 • dokaz o radnom stažu u struci (rješenje, ugovor o radu, potvrda, izjava i sl.) iz kojeg je vidljivo odgovarajuće radno iskustvo, 
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Prijavom na oglas kandidati/kandidatkinje pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

Natjecati se može i kandidat kod kojeg je nastupila rehabilitacija u skladu s  posebnim zakonom.

Izabrani kandidat pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od prijama u službu.

Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Grad Novska.

Oglas za prijam u službu objavit će se na  oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Novska i na Internetskoj stranici HZZ i Grada Novske.

Kandidati prijavom na oglas pristaju da Grad Novska, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglas obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Grad Novska će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Oglasa na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Novska s naznakom: «Za oglas - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO“, na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava bit pozvani na dopunu prijave.

Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete oglasa, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na Oglas.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

U prijavi na Oglas navode se i osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte i dr.) isključivo za potrebe postupka te se neće upotrijebiti u druge svrhe.

Podnošenjem prijave na ovaj oglas prijavitelji potvrđuju da su upoznati s izjavom o zaštiti osobnih podataka Grada Novske koja je izrađena na temelju Opće uredbe (GDPR), a u kojoj se detaljno propisuje postupanje s prijaviteljevim osobnim podacima. Izjava je dostupna na mrežnim stranicama Grada Novske.

 

Prijave se podnose zaključno do 28.prosinca 2022. godine.

 

                                     GRAD NOVSKA