Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJESTI I UPUTE ZA ODRŽAVANJE prethodne provjere znanja i sposobnosti - provođenje pismenog testiranja i usmenog intervjua Radno mjesto - Viši stručni suradnik za graditeljstvo i komunalne poslove, na neodređeno vrijeme , 1 izvršitelj

GRAD NOVSKA

KLASA:112-01/23-01/6
URBROJ: 2176-4-02-23-4
Novska, 9. listopada 2023.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske raspisao je javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za graditeljstvo i komunalne poslove, na neodređeno, puno radno vrijeme, koji je dana 6. listopada 2023. godine, objavljen u („Narodnim novinama“ broj: 115/23), na mrežnim stranicama Grada Novske i na oglasnoj ploči Grada Novske.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), i raspisanog javnog natječaja kandidatima prijavljenim na predmetni natječaj, Povjerenstvo za provođenje natječaja upućuje

OBAVIJESTI  I  UPUTE  ZA  ODRŽAVANJE

prethodne provjere znanja i sposobnosti - provođenje pismenog testiranja i usmenog intervjua
Radno mjesto -  Viši stručni suradnik za graditeljstvo i komunalne poslove, na neodređeno vrijeme , 1 izvršitelj

Opis poslova:

  • sudjeluje u izradi, te provodi nadzor i rukovodi provođenjem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • sudjeluje u izradi, te provodi nadzor i rukovodi organizacijom provođenja izgradnje, rekonstrukcije i održavanja objekata u vlasništvu Grada,
  • koordinira i nadzire, te vodi sve postupke vezane uz izradu projektne dokumentacije, te ishođenje akata na temelju kojih se može graditi, priprema troškovnike i projektnu dokumentaciju za provedbu postupaka javne nabave te provodi postupke jednostavne nabave za nabavu roba, usluga i radova iz područja Upravnog odjela, provodi nadzor gradskih kapitalnih i drugih projekata, obavlja koordinaciju između izvođača, nadzornog inženjera i Grada, vrši koordinaciju i priprema dokumentaciju za tehnički pregled te vodi evidenciju o istima i odgovoran je za izvršenje rokova i tijek provedbe istih,
  • vodi  evidencije o zemljištu u Poduzetničkim zonama, zauzetim i raspoloživim površinama, vodi evidencije o postojećim infrastrukturnim resursima u zonama, te planira proširenje istih.
  • obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika.

 

Podaci o plaći:

Visina plaće radnog mjesta utvrđena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske, broj: 13/23). Slijedom toga plaća, za radno mjesto višeg stručnog suradnika-voditelja u društvenom domu, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 3,90 i osnovice za izračun plaće (331,81 euro, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

  1. Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14),
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
  3. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
  4. Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

PRAVILA TESTIRANJA

Testiranje provodi Povjerenstvo za provođenje Natječaja.

1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja

2. Vrijeme trajanja testiranja - 60 minuta

3. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta

4.  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj

5. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio

6. Za pismenu provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Kandidat može  nakon pismene provjere znanja ostvariti najmanje 10 bodova.

7. Smatra se da je kandidat položio ako je na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova

8.  Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova koji su ostvarili na pismenom testiranju

Nakon utvrđivanja broja bodova na prethodno provedenom testiranju Povjerenstvo na intervju poziva kandidate koji su ostvarili najmanji broj bodova iz točke 7.

Povjerenstvo kroz razgovor -  intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Izabrani kandidat, po pisanoj obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenje rješenja o prijemu u službu

Pročelnik donosi rješenje o prijemu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

 

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici Grada Novske i oglasnoj ploči Grada Novske.

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

Povjerenstvo za provođenje natječaja

Predsjednica

Maja Vukelić, mag. iur. v.r.