Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o poništenju dijela javnog natječaja koji se odnosi na prijam u službu službenika/ce u Upravni odjel za proračun i financije - viši stručni suradnik

KLASA: 112-01/23-01/2

URBROJ: 2176 - 4-06-23-4

Novska, 4. svibnja 2023.

 

Na temelju članka 5. stavak 2. u svezi sa člankom 24. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19 - u daljnjem tekstu ZSN-a), pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, dana 4. svibnja,  2023. godine, donosi

 

O D L U K U

o poništenju dijela javnog natječaja koji se odnosi na prijam u službu službenika/ce  

u Upravni odjel za proračun i finacije 

 

I.

Poništava se javni natječaj u dijelu koji se odnosi na prijam u službu službenika/ce u Upravni odjel za  proračun i finacije na radno mjesto višeg stručnog suradnika/ce za proračun i financije koji je objavljen u (“Narodnim novinama” broj: 36/23) i mrežnim stranicama .

 

II.

 

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Grada Novske.                                       

 

 

                                                                        GRAD NOVSKA