Grad NOVSKA Službene stranice

OGLAS - radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto - Radnica za pružanje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju, projekt ZAŽELI - Program zapošljavanja žena Grada Novske - faza III. „Želim raditi, želim pomoći!“

KLASA: 100-03/22-01/1
URBROJ: 2176 -4-02-22-2
Novska, 13. prosinca  2022.

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike  ( KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30) od 23. studenog 2022. godine o financiranju, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (Kodni broj: UP.02.1.1.16.0262) i članka 47. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ Grada Novske broj: 8/21), Gradonačelnica Grada Novske, dana 13. prosinca 2022. godine, raspisuje

 

O  G  L  A  S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto - Radnica za pružanje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju, na određeno vrijeme, u sklopu projekta ZAŽELI - Program zapošljavanja žena Grada Novske - faza III. „Želim raditi, želim pomoći!“
- financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda

 

1. Grad Novska raspisuje Oglas za radno mjesto:
Radnica za pružanje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom   položaju u sklopu projekta ZAŽELI - Program zapošljavanja žena Grada Novske - Faza III. „Želim raditi, želim pomoći!“ (UP.02.1.1.16.0262) -  30 izvršiteljica

2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno - 6 (šest) mjeseci, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Mjesto rada:  poslovi će se obavljati na području Grada Novske

5. Opis poslova:

 • pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova,
 • održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
 • dostava namirnica,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • pomoć u održavanju osobne higijene,
 • podrška korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo,
 • pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i slično),
  pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

6. Prijaviti se mogu nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Radni odnos je na određeno  vrijeme, od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. Uz prijavu je potrebno priložiti: molbu za posao - životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja), dokaz o završenoj stručnoj spremi - potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba s datumom objave natječaja -presliku osobne iskaznice -odgovarajuću dokaznu dokumentaciju iz koje je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (ako je primjenjivo).

Prednost pri zapošljavanju imaju: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice te pripadnice ostalih ranjivih skupina.
 

7. Kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, uz prijavu je dužan u zamolbi i pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuću dokaznu dokumentaciju kojom se potvrđuje pripadnost gore navedenoj ciljnoj skupini.

Prihvatljiva dokazna dokumentacija o pripadnosti ranjivoj skupini je: 

 • za žene od 50 godina i više: preslika osobne iskaznice;
 • za osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;
 • za žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima;
 • za žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja;
 • za azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP;
 • za žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.: rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji;
 • za liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,
 • za povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju;
 • za pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini te potvrda nadležne institucije;
 • za beskućnice: rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilištu/prenoćištu odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik,
 • za pripadnice ostalih ranjivih skupina:  potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Kandidatkinje su uz prijavu dužne dostaviti i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci i Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu u elektroničkom obliku.  

Kandidatkinja koja bude izabrana dužna je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Podaci o plaći: Plaća radnica za pružanje potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnijem položaju je minimalna plaća propisana Uredbom o visini minimalne plaće za 2023. godinu

Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti:

Obrazac prijave zajedno sa svim prilozima u zatvorenoj kuverti s naznakom: “Želim raditi, želim pomoći!“- Faza III. na adresu: Grad Novska, Trg Dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, poštom ili osobno u pisanicu  Gradske uprave u Gradu Novska zaključno s danom 21. prosinca 2022.

Prijavom na ovaj Oglas radnice su suglasne da Grad Novska u sklopu projekta ZAŽELI - Program zapošljavanja žena - Faza III. „Želim raditi, želim pomoći!“- Faza III. (UP.02.1.1.16.0262) prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke i prosljeđuje ih trećoj strani samo u svrhu za koju su prikupljeni, a sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku, objavom na web stranici Grada Novske 

Obrazac prijave može se dobiti u Gradskog upravi Grada Novske radnim danom od 8:00 do 14:00 sati ili na web stranici Grada Novske

Ovaj Oglas objavit će se na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Kutina - Ispostava Novska i na web stranici Grada Novske.

 

OBRAZAC za PRIJAVU

 

Kontakti za više informacija: Grad Novska,  Trg dr. Franje Tuđmana 2, 
44330 Novska Tel: 044/691-500.

                                                                                             

                                                       Gradonačelnica
                                              Marija Kušmiš, mag. oec. v.r.