Grad NOVSKA Službene stranice

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PRIJAM U SLUŽBU DOMARA U DRUŠTVENOM DOMU

GRAD NOVSKA

KLASA:112-01/23-01/4

URBROJ: 2176-4-05-23-3

Novska, 19. lipnja 2023.

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PRIJAM U SLUŽBU DOMARA U DRUŠTVENOM DOMU

 

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu Grada Novske raspisala je javni natječaj za prijam u službu domara u društvenom domu na neodređeno, puno radno vrijeme, koji je dana 14.lipnja 2023. godine, objavljen u („Narodnim novinama“ broj: 64/23), na mrežnim stranicama Grada Novske i na oglasnoj ploči Grada Novske.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), i raspisanog javnog natječaja kandidatima prijavljenim na predmetni natječaj, Povjerenstvo za provođenje natječaja upućuje

OBAVIJESTI  I  UPUTE   ZA  ODRŽAVANJE

prethodne provjere znanja i sposobnosti - provođenje pismenog testiranja i usmenog intervjua

 

Radno mjesto -  Domar u društvenom domu, namještenik, na neodređeno vrijeme ,1 izvršitelj

Opis poslova:

  • vodi brigu i obavlja potrebne aktivnosti oko očuvanja inventara i imovine, te o racionalnom korištenju svih energenata
  • obavlja stalni nadzor nad stanjem objekta tijekom i poslije korištenja
  • obavlja sitne popravke na objektu
  • nadležnom pročelniku daje izvještaje i obavijesti o potrebi većih popravaka u Društveno kulturnom centru i dječjoj igraonici u društveno domu naselja Rajić
  • obavlja potrebne aktivnosti oko održavanja higijene objekta i vanjskog pripadajućeg dijela objekta
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći:

Visina plaće radnog mjesta utvrđena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske, broj: 13/23). Slijedom toga plaća, za radno mjesto domara u društvenom domu, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,30 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

  1. Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), dio koji se odnosi na namještenike

 

PRAVILA TESTIRANJA

Testiranje provodi Povjerenstvo za provođenje Natječaja.

1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja

2. Vrijeme trajanja testiranja - 60 minuta

3. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta

4.  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj

5. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio

6. Za pismenu provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Kandidat može  nakon pismene provjere znanja ostvariti najmanje 10 bodova

7. Smatra se da je kandidat položio ako je na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova

8.  Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova koji su ostvarili na pismenom testiranju

Nakon utvrđivanja broja bodova na prethodno provedenom testiranju Povjerenstvo na intervju poziva kandidate koji su ostvarili najmanji broj bodova iz točke 7.

Povjerenstvo kroz razgovor -  intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Povjerenstvo dostavlja pročelnici rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Izabrani kandidat, po pisanoj obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenje rješenja o prijemu u službu

Pročelnica donosi rješenje o prijemu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici Grada Novske i oglasnoj ploči Grada Novske.

 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU

                                                   Povjerenstvo za provođenje natječaja

                                                                        Predsjednica

                                                           Ivana Sertić Patek, dipl. iur. v.r.