Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje dijela javne površine u vlasništvu Grada Novske u svrhu postavljanja reklamnog panoa