Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Novske u svrhu postavljanja reklamnog panoa