Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za akademsku godinu 2023./2024.

KLASA: 604-01/23-01/16                                                                                            

Ur.broj: 2176-4-02-23-2                                                                                                           

U Novskoj,  17. listopada 2023.                                                                                         

 

Na temelju članka 9. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja  (“Službeni vjesnik”  broj: 72/23) Gradonačelnica Grada Novske objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za akademsku godinu 2023./2024.

 

I.

Predmet javnog natječaja je dodjela stipendija studentima s prebivalištem na području Grada Novske koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za akademsku godinu 2023./2024.

 

II.

Postupak dodjele stipendija  kao i prava i obveze korisnika stipendije utvrđeni su Odlukom o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja („Službeni vjesnik“ broj: 72/23).

 

ODREDBE O PRAVU NA STIPENDIJU I VISINI STIPENDIJE

 

III.

Pravo na stipendiju imaju redoviti studenti visokih učilišta koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Novske najmanje godinu dana prije objave javnog natječaja koji se obrazuju za deficitarna i zdravstvena zanimanja (medicina ili dentalna medicina), a koji u trenutku objave javnog natječaja nisu stariji od 26 godina.

 

IV.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:

 

 • studenti koji ponavljaju godinu studija ili imaju odobrenje fakulteta o mirovanju studentskih obveza u akademskoj godini 2023./2024.,
 • studenti koji su odslušali predavanja posljednjeg semestra (apsolventi),
 • studenti koji su u prošloj akademskoj godini studirali na  jednom fakultetu pa su u tekućoj akademskoj godini upisali prvu godinu na drugom fakultetu,
 • studenti koji su ostvarivali pravo na stipendiju Grada Novske, a nisu izvršili ugovorne obveze,
 • studenti koji studiraju izvan Republike Hrvatske,
 • studenti koji primaju neku drugu stipendiju ili potporu za školovanje po nekom drugom osnovu.

 

V.

Dodijelit će se ukupno 20 stipendija u sljedeće dvije kategorije:

A)        DEFICITARNE STIPENDIJE – 15 stipendija

B)        ZDRAVSTVENE STIPENDIJE – 5 stipendija

 

Deficitarne stipendije dodjeljuju se za:

 • stjecanje akademskog naziva magistar/magistra struke: drvne tehnologije, elektrotehnike, farmacije, fizike (nastavnički smjer), građevinarstva, logopedije, matematike, pedagogije, psihologije, socijalnog rada i strojarstva  te
 • za stjecanje akademskog naziva doktor/doktorica veterinarske medicine.
   

Zdravstvene stipendije  dodjeljuju se za:

 • stjecanje akademskog naziva doktor/doktorica medicine ili doktor/doktorica dentalne medicine.

 

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje koje je utvrđeno kao trajanje prijediplomskog i diplomskog odnosno integriranog studija.

 

Ukoliko student nakon završetka prijediplomskog studija ne upiše/ne završi diplomski studij  obvezan je vratiti cjelokupnu primljenu stipendiju.

 

VI.

Deficitarna stipendija  iznosi 130,00 EUR (slovima: stotrideseteura)/979,49 HRK mjesečno (fiksni tečaj konverzije: 1 EUR=7,53450 HRK).

Zdravstvena stipendija iznosi 200,00 EUR (slovima: dvjestoeura)/1.506,90 HRK mjesečno (fiksni tečaj konverzije: 1 EUR=7,53450 HRK).

 

Gradonačelnica može u tijeku korištenja stipendije, ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima,  promijeniti prvobitno utvrđen iznos stipendije te će se ta mogućnost  predvidjeti ugovorom.

 

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

VII.

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se do 3. studenoga 2023. godine  u zatvorenoj omotnici u sobu 208  ili poštom na adresu: Grad Novska, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, s naznakom  “Javni poziv za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja”.

 

Prijave zaprimljene izvan roka  neće se uzeti u razmatranje.

 

DOSTAVA DOKUMENTACIJE

 

VIII.

Potrebno je dostaviti sljedeće:

 1. Dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta za dodjelu stipendije (obvezno za sve):
 • prijavu za dodjelu stipendije (obrazac),
 • potvrdu  visokog učilišta o redovitom upisu iz koje je vidljiva upisana godina studija, da je navedena godina studija upisana prvi put te naziv  i vrsta studijskog programa/smjera,
 • presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole (za studente 1. godine studija),
 • potvrda visokog učilišta s ostvarenim prosjekom ocjena (za studente viših godina studija)  (studenti prve godine diplomskog studija  dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena svih prethodnih godina prijediplomskog studije, studenti druge godine diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena prve godine diplomskog studija),
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • presliku domovnice,
 • presliku osobne iskaznice,
 • izjavu o činjenici da se neposredno nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nije upisao niti jedan fakultet (za studente 1. godine studija  koji fakultet nisu upisali odmah nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja),
 • IBAN  računa studenta.

 

 1. Dokumentaciju kojom se dokazuju posebne okolnosti u kojima živi student (ono što je primjenjivo za studenta)
 • odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuje da je student dijete samohranog roditelja ili dijete bez oba roditelja,
 • presliku rješenja/potvrdu o invalidnosti studenta,
 • presliku rješenja, potvrdu ili uvjerenje nadležnog tijela da je student dijete poginulog ili smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,
 • potvrdu o redovnom školovanju u srednjoj školi ili visokom učilištu za svakog člana obitelji studenta koji se nalazi na redovnom školovanju te preslike rodnih listova,
 • preslike rodnih listova za braću i sestre studenta iz obitelji u kojoj živi dvoje ili više djece do 18. godine života,
 • presliku rješenja/potvrdu da je kućanstvo studenta korisnik zajamčene minimalne naknade.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

IX.

Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija  provodi postupak bodovanja pravodobno zaprimljenih prijava s potpunom dokumentacijom za dodjelu stipendije te donosi Odluku o dodjeli stipendija. Odluka će biti objavljena na internetskoj stranici Grada Novske www.novska.hr . Odluka će sadržavati  ime i prezime studenta  i godinu studija.

 

 

X.

Na temelju odluke o dodjeli stipendija Gradonačelnica će sa stipendistima zaključiti  ugovore o stipendiranju kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

XI.

Osobe koje se prijave na javni natječaj  svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznate s odredbama koje reguliraju provedbu javnog natječaja i donošenje odluke o dodjeli stipendija.

Podnositelji prijave svojim potpisom daju suglasnost da voditelj obrade osobnih podataka prikupi i obradi osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

XII.

Za sve dodatne informacije u vezi ovog javnog natječaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, na broj telefona: 044/691-519.

 

 

 

 

                                                                    GRADONAČELNICA

                                                                  Marija Kušmiš, mag.oec.

 

 

PRIJAVA

ODLUKA