Grad NOVSKA Službene stranice

O D L U K A o neizboru kandidata za radno mjesto domara u društvenom domu

KLASA: 112-01/23-01/4

URBROJ: 2176-4-05-23-9

Novska, 7. srpnja 2023.

 

Na temelju članka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 85/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu Grada Novske, dana 7. srpnja 2023. godine, donijela je

 

O D L U K U

o neizboru kandidata za radno mjesto domara u društvenom domu

 

I.

Natječaj za radno mjesto domara u društvenom domu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, objavljen je u Narodnim novinama (broj: 64/23), mrežnim stranicama Grada Novske i oglasnoj ploči Grada Novske, dana 14. lipnja 2023. godine.

 

II.

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu Grada Novske donosi Odluku o neizboru kandidata, zbog činjenice jer prijavljeni kandidat na javni natječaj nije zadovoljio na pismenom dijelu testiranja.

 

III.

Ova odluka objavit će se na mrežnim stranicama Grada Novske. Objavljivanjem ove Odluke na mrežnim stranicama Grada Novske smatrat će se da je prijavljeni kandidat obaviješten o neizboru po raspisanom natječaju te mu se pojedinačna odluka neće dostavljati.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                         Pročelnica

                                     Sonja Marohnić-Horvat, dipl. iur. v. r.