Grad NOVSKA Službene stranice

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA GOSPODARSTVO

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Novske raspisala je  Oglas za prijam u službu - višeg stručnog suradnika za graditeljstvo  na određeno vrijeme, radi privremenog povećanja opsega posla na rok od 6 mjeseci koji je dana 20. prosinca 2022. godine, objavljen na mrežnim stranicama Grada Novske i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Kutina-Ispostava Novska i burzi rada.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), i raspisanog oglasa  kandidatima prijavljenim na predmetni Oglas, Povjerenstvo za provođenje oglasa upućuje

O B A V I J E S T I   I   U P U T E   Z A  O D R Ž A V A N J E

prethodne provjere znanja i sposobnosti - provođenje pismenog testiranja i usmenog intervjua

 

1. Radno mjesto -  Viši stručni suradnik za gospodarstvo na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla na rok od 6 mjeseci - 1 izvršitelj

Opis poslova:

Surađuje, koordinira i provodi projekte financirane iz europskih fondova i drugih izvora financiranja, pruža podršku lokalnoj i županijskoj razvojnoj agenciji na po­slovima pripreme, obrade i izrade dokumentacije za kandidiranje i implementaciju projekata financiranih iz europskih fondova i drugih izvora financiranja, Vođenje baze podataka o projektima Grada i EU projektima na području Grada u informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem, sudjelovanje u procesu strateškog planiranja gospodarskog razvoja, poticanje gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti, sudjelovanje u postupcima javne nabave, provođenje jednostavne nabave unutar nadležnosti odjela.

 

 

 

Provodi i prati realizacije programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva i potpora u gospodarstvu, izrađuje izvješća, vodi projekte, izrađuje opće i pojedinačne akte i stručne prijedloge za provedbu razvojnih mjera malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivredne politike, izrađuje prijedlog programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva, programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja, praćenje rea­lizacije programa te izrada izvješća o realizaciji, poslovi dodjele koncesija

 

Vodi evidenciju poljoprivrednog zemljišta, u vlasništvu RH, izrađuje prijedlog pro­grama raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, provodi program raspolaganja i obavlja poslove raspisivanja natječaja za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta, predlaže mjere za učinkovito gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, te provedba istih.

 

Izrađuje odgovore na upite investitora u svezi raspoloživih površina i infrastrukture u zoni te obavlja poslove promicanja zona kroz sajmove, oglašavanja, AIK i sl. promocija. Poduzetničke zone Novska i drugih gospodarskih potencijala, priprema promotivnih materijala (brošure, vodiči za investitore, prezentacije i poslovi dodjele i praćenja koncesija

 

 

Podaci o plaći:

Visina plaće radnog mjesta utvrđena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj: 4/18, 72/18, 8/20, 73/21). Slijedom toga plaća, za radno mjesto višeg stručnog suradnika, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta - 3,80 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

1.Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14),

2.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20),

3.Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj: 20/18, 115/18, 98/19, 57/22),

4.Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj:, 47/14 , 69/17 ),

5.Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne Novine“ broj: 29/02, 63/07, 53/12, 56/13), 29/02 i  121/16).

PRAVILA TESTIRANJA

  1. Testiranje provodi Povjerenstvo za provođenje Oglasa.
  2. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa.
  3. Vrijeme trajanja testiranja - 60 minuta.
  4. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
  5. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.
  6. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.
  7. Za pismenu provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Kandidat može  nakon pismene provjere znanja ostvariti najmanje 10 bodova.
  8. Smatra se da je kandidat položio ako je na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
  9. Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 8. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova koji su ostvarili na pismenom testiranju.

Nakon utvrđivanja broja bodova na prethodno provedenom testiranju Povjerenstvo na intervju poziva kandidate koji su ostvarili  najmanje broj bodova iz točke 8.

Povjerenstvo kroz razgovor -  intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Izabrani kandidat, po pisanoj obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenje rješenja o prijemu u službu.

Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranja na web-stranici Grada Novske (www.novska.hr)  i oglasnoj ploči Grada Novske.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

                                   Povjerenstvo za provođenje Oglasa

                                                   Predsjednik

                                              Domagoj Matejaš