Grad NOVSKA Službene stranice

II. KRUG JAVNOG POZIVA Prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Novske u 2016 godini za Mjeru 3 Subvencija za umjetno osjemenjivanje goveda

 

II. KRUG

J A V N O G  P O Z I V A

za podnošenje Prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Novske

u 2016. godini za:

 Mjeru 3. Subvencija za umjetno osjemenjivanje goveda

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva na temelju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Novske za razdoblje 2016. – 2020. godine je dodjela potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Novske.

 

Grad Novska u cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Grada Novske dodjeljivati će bespovratna novčana sredstva za Mjera 3. Subvencija za umjetno osjemenjivanje goveda

 

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnik potpore male vrijednosti je poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Korisnik) upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište, kao i poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Novske te koje ima internu veterinarsku stanicu za vlastite potrebe  ili imaju ovlaštenje za umjetno osjemenjivanje goveda na vlastitom gospodarstvu.

Poljoprivrednim gospodarstvom se podrazumijevaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), poljoprivredna gospodarstva (PG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

 

OPRAVDANI TROŠKOVI

Temeljem članka 41. Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska 2016.-2020. opravdani troškovi su troškovi sukladni ovom Javnom pozivu nastali od 01. 01. 2016.

 

PDV je prihvatljiv trošak za gospodarstva koja nisu u sustavu PDV-a.

Za Gospodarstva koja koriste PDV kao pretporez, PDV nije prihvatljiv trošak.

 

INTENZITET POTPORE

Maksimalan iznos potpore je do 50% iznosa prihvatljivih troškova, a maksimalno do 158,00 kn po jedinici osjemenjivanja.

 

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj Prijave za dodjelu potpore male vrijednosti treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

 1. popunjeni Prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Grada Novske, www.novska.hr ili u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje
 2. preslika osobne iskaznice odgovorne osobe
 3. preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 4. preslika obrtnice – za obrt
 5. preslika rješenja trgovačkog suda – za pravne osobe
 6. preslika izvatka iz Registra udruga – za udruge (napomena: udruga mora biti registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija)
 7. preslika rješenja o registraciji zadruge – za zadruge (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo)
 8. preslika žiro računa koji glasi na podnositelja prijave
 9. izjava o poreznoj obvezi
 10. potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Novska
 11. izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 12. izjava o dobivenoj potpori za istu svrhu
 13. Preslika dokumenta kojim se dokazuje pravo obavljanja umjetnog osjemenjivanja u vlastitom gospodarstvu
 14. Ponuda za nabavku rasplodnog materijala s jediničnom cijenom te planirani broj osjemenjivanja
 15. Posjednički list (brojno stanje životinja na farmi sa životnim brojevima) koji nije stariji od 15 dana do dana podnošenja Prijave za dodjelu potpore  – izdaje se u ovlaštenoj veterinarskoj stanici bez naknade

 

Prijava se podnosi na obrascu SUOG/2016 za mjeru 3. Subvencija za umjetno osjemenjivanje goveda, a isti se može dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje ili na web stranici Grada Novske, www.novska.hr.

Prijava za potporu se može podnijeti za više mjera.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja do 22.08.2016.  poštom ili osobno u pisarnicu na adresu:

GRAD NOVSKA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje

Trg dr. Franje Tuđmana 2

44 330 Novska

s naznakom:

 ''Prijava za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za 2016. godinu'' - subvencija za umjetno osjemenjivanje

 

Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele potpora male vrijednosti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje :

 

- na broj telefon 044/691 – 527 i 044/691 – 528 (radnim radom od 7 do 15 sati),

- slanjem upita na e – mail: gospodarstvo@novska.hr

- osobno dolaskom u Upravni odjel (radnim danom od 7 do 15 sati).

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI:

II. KRUG JAVNOG POZIVA

MJERA 3 OBRAZAC SUOG/16 - SUBVENCIJA ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE GOVEDA II. KRUG

IZJAVA O POREZNOJ OBVEZI II. KRUG

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI II. KRUG

IZJAVA PRIJAVITELJA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA II. KRUG