Grad NOVSKA Službene stranice

II. krug JAVNOG POZIVA za dodjelu potpore male vrijednosti kroz Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2016. godinu

 

II. krug

J A V N O G  P O Z I V A

za dodjelu potpore male vrijednosti kroz Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2016. godinu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti u poduzetništvu na području Grada Novske na temelju Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za razdoblje 2016.-2020. godine.

 

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici potpora male vrijednosti mogu biti obrti, mikro, mala i srednja trgovačka društva, djelatnosti slobodnih zanimanja, osobe koje imaju registriranu kućnu radinost  ili sporedno zanimanje, nezaposlene osobe iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje planiraju samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla, kao i ostale osobe koje se planiraju samozaposliti (u daljnjem tekstu: Korisnici potpora)

Korisnici mogu biti i OPG ukoliko se ulaganje odnosi na pokretanje i/ili ulaganje u dopunsku nepoljoprivrednu djelatnost na OPG-u ( turizam- izgradnja i opremanje smještajnih kapaciteta, izrada suvenira ).

 

OPRAVDANI TROŠKOVI

Temeljem članka 41. Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska 2016.-2020. opravdani troškovi su troškovi sukladni ovom Javnom pozivu nastali od 01. 01. 2016.

PDV je prihvatljiv trošak za subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

Za subjekte koji koriste PDV kao pretporez, PDV nije prihvatljiv trošak.

 

NAMJENA POTPORE

Grad Novska poticat će razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva, dodjeljivanjem bespovratnih  novčanih sredstva za slijedeće mjere:

MJERA 1: Očuvanje i razvoj tradicijskih i deficitarnih obrtničkih zanimanja;

MJERA 2: Potpore za razvoj poduzetništva poduzetnika-početnika;

MJERA 3: Potpore za razvoj postojećih poduzetnika;

MJERA 4: Potpore jačanju poduzetničkih kompetencija.

 

OSIGURANA SREDSTVA

U Proračunu Grada Novska za 2016.godinu sredstva su planirana u Razdjelu 004 – UO za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje Program 1010 GOSPODARSTVO Tekući projekt T100002 Razvoj malog gospodarstva u iznosu 200.000,00 kn.

Sredstva su namjenjena za sufinanciranje troškova ulaganja u pokretanje i razvoj poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika i obrtnika koji obavljaju djelatnost na području Grada Novske.

Potpore će se dodjeljivati linearno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.Prijava za dodjelu potpore;

2. Presliku Obrtnice ili Rješenja o upisu u obrtni registar, a pravne osobe presliku Rješenja o upisu u sudski registar;

3. Potvrdu Grada Novske o nepostojanju duga prema Gradu;

4. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu

5. Obostranu presliku: osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu

7. Presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem

8. Presliku Ponuda za ulaganja za mjeru na koju se prijavljuje

9. Izjava o poreznoj obvezi

10. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

11. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti za istu namjenu

 

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave se podnose na posebnom obrascu za svaku pojedinu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje ili na web stranici Grada Novske, www.novska.hr.

Prijava za potporu se može podnijeti za više mjera.

 

Rok za dostavljanje Prijava je 26.08.2016.

 

Prijava  sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja  poštom ili osobno u pisarnicu na adresu:

GRAD NOVSKA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje

Trg dr. Franje Tuđmana 2

44 330 Novska

s naznakom „Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2016. – 2020.“

 

Ovaj poziv je objavljen na web stranici Grada Novske, www.novska.hr, i na oglasnoj ploči Grada Novske

Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele potpora male vrijednosti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje :

- na broj telefon 044/691 – 527 i 044/691 – 528 (radnim radom od 7 do 15 sati),

- slanjem upita na e – mail: gospodarstvo@novsk.hr

- osobno dolaskom u Upravni odjel (radnim danom od 7 do 15 sati).

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI:

II. KRUG JAVNOG POZIVA

MJERA 1: Očuvanje i razvoj tradicijskih i deficitarnih obrtničkih zanimanja II. KRUG

MJERA 2: Potpore za razvoj poduzetništva poduzetnika-početnika II. KRUG

MJERA 3: Potpore za razvoj postojećih poduzetnika II. KRUG

MJERA 4: Potpore jačanju poduzetničkih kompetencija II. KRUG

IZJAVA O POREZNOJ OBVEZI II. KRUG

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI II. KRUG

IZJAVA PRIJAVITELJA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA II. KRUG

IZJAVA O NESPOSTOJANJU DUGA PREMA ZAPOSLENICIMA II. KRUG

IZJAVA O NEPRENOSIVOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA NA DRUGU OSOBU II. KRUG