Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV Prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Novske u 2016 godini za Mjeru 1 Umjetno osjemenjivanje goveda i Mjeru 2 Umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica

 

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje Prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Novske

u 2016. godini za :

Mjeru 1. Umjetno osjemenjivanje goveda i

Mjeru 2. Umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Novske na temelju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Novske za razdoblje 2016. – 2020. godine.

 

Grad Novska u cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Grada Novske dodjeljivati će bespovratna novčana sredstva za slijedeće mjere:

Mjera 1. Umjetno osjemenjivanje goveda

Mjera 2. Umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica

 

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnik potpore male vrijednosti je poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Korisnik) upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište, kao i poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Novske.

Poljoprivrednim gospodarstvom se podrazumijevaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), poljoprivredna gospodarstva (PG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

 

OPRAVDANI TROŠKOVI

Temeljem članka 41. Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska 2016.-2020. opravdani troškovi su troškovi  sukladni ovom Javnom pozivu nastali od 01. 01. 2016.

PDV je prihvatljiv trošak za gospodarstva koja nisu u sustavu PDV-a.

Za Gospodarstva koja koriste PDV kao pretporez,  PDV nije prihvatljiv trošak.

 

INTENZITET POTPORE

Mjera 1. Umjetno osjemenjivanje goveda

Maksimalan iznos potpore je do 61% iznosa prihvatljivih troškova, a maksimalno do 158,60 kn po jednoj usluzi.

Mjera 2. Umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica

Maksimalan iznos potpore je do 50% iznosa prihvatljivih troškova, a maksimalno do 110,00 kn po jednoj usluzi.

 

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj Prijave za dodjelu potpore male vrijednosti treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. popunjeni Prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Grada Novske, www.novska.hr ili u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje
 2. preslika osobne iskaznice odgovorne osobe
 3. preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 4. preslika obrtnice – za obrt
 5. preslika rješenja trgovačkog suda – za pravne osobe
 6. preslika izvatka iz Registra udruga – za udruge (napomena: Udruga mora biti registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija)
 7. preslika rješenja o registraciji Zadruge – za Zadruge (napomena: Zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo)
 8. preslika žiro računa koji glasi na podnositelja prijave
 9. izjava o poreznoj obvezi
 10. potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Novska
 11. izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 12. izjava o dobivenoj potpori za istu svrhu
 13. Ponuda ovlaštene veterinarske stanice  za uslugu umjetnog osjemenjivanja s jediničnom cijenom.
 14. A) Za Mjeru 1 Posjednički list (brojno stanje životinja na farmi sa životnim brojevima) koji nije stariji od 15 dana do dana podnošenja Prijave za dodjelu potpore  – izdaje se u ovlaštenoj veterinarskoj stanici bez naknade

B) Za Mjeru 2 Preslika registra svinja na gospodarstvu 

 

Prijave se podnose na obrascu za svaku pojedinu mjeru.

Za Mjeru 1. Umjetno osjemenjivanje goveda- obrazac UOG/16

Za Mjeru 2. Umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica- obrazac UOKN/16

Obrasci se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje ili na web stranici Grada Novske, www.novska.hr.

Prijava za potporu se može podnijeti za više mjera.

 

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja do 15.07.2016.  poštom ili osobno u pisarnicu na adresu:

GRAD NOVSKA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje

Trg dr. Franje Tuđmana 2

44 330 Novska

s naznakom ''Prijava za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za 2016. godinu'' – umjetno osjemenjivanje.

 

Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele potpora male vrijednosti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje

- na broj telefon 044/691 – 527 i 044/691 – 528 (radnim radom od 7 do 15 sati),

- slanjem upita na e – mail: gospodarstvo@novska.hr

- osobno dolaskom u Upravni odjel (radnim danom od 7 do 15 sati).

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI:

JAVNI POZIV

MJERA 1 OBRAZAC UOG/16 - UMJETNO OSJEMENJIVANJE GOVEDA

MJERA 2 OBRAZAC UOKN/16 - UMJETNO OSJEMENJIVANJE KRMAČA I NAZIMICA 

IZJAVA O POREZNOJ OBVEZI

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

IZJAVA PRIJAVITELJA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA