Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV Prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Novske u 2016 za Mjeru 4 Potpore poljoprivrednoj proizvodnji

 

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje Prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Novske

u 2016. godini za

Mjeru 4. Potpore poljoprivrednoj proizvodnji

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Novske na temelju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Novske za razdoblje 2016. – 2020. godine.

 

Grad Novska u cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Grada Novske dodjeljivati će bespovratna novčana sredstva za Mjeru 4. Potpore poljoprivrednoj proizvodnji u sklopu koje se nalaze slijedeće mjere:

MJERA 4.1. BILJNA PROIZVODNJA

MJERA 4.2. STOČARSKA PROIZVODNJA

MJERA 4.3. POTPORA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU

MJERA 4.4. POTPORA ZA INVESTICIJE U GOSPODARSTVO

MJERA 4.5. SUBVENCIJA PREMIJE OSIGURANJA

MJERA 4.6. POTPORA ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA

 

 

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnik potpore male vrijednosti je poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Korisnik) upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište, kao i poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Novske.

Poljoprivrednim gospodarstvom se podrazumijevaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), poljoprivredna gospodarstva (PG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

 

OPRAVDANI TROŠKOVI

 

Temeljem članka  41. Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska 2016.-2020. opravdani troškovi su troškovi sukladni ovom Javnom pozivu nastali od 01. 01. 2016.

PDV je prihvatljiv trošak za gospodarstva koja nisu u sustavu PDV-a.

Za Gospodarstva koja koriste PDV kao pretporez,  PDV nije prihvatljiv trošak.

 

OSIGURANA SREDSTVA

Za Mjeru 4. Potpore poljoprivrednoj proizvodnji - sredstva su planirana u Proračunu Grada Novske za 2016. godinu u Razdjelu 004 - UO za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje. Program 1010 GOSPODARSTVO, tekući projekt T100001 Poljoprivreda i ruralni razvoj- u vrijednosti 300.000,00 kuna.

Potpore će se dodjeljivati linearno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

 

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj Prijave za dodjelu potpore male vrijednosti treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. popunjeni prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Grada Novske, www.novska.hr ili u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje
 2. preslika osobne iskaznice odgovorne osobe
 3. preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 4. preslika obrtnice – za obrt
 5. preslika rješenja trgovačkog suda – za pravne osobe
 6. preslika izvatka iz Registra udruga – za udruge (napomena: udruga mora biti registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija)
 7. preslika rješenja o registraciji zadruge – za zadruge (napomena: zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo)
 8. preslika žiro računa koji glasi na podnositelja prijave
 9. izjava o poreznoj obvezi
 10. potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Novska
 11. izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 12. izjava o dobivenoj potpori za istu svrhu
 13. druga dokumentacija propisana za određenu mjeru.

 

Mjera 4.1 – ponuda za planirane nabavke/ponuda za sadni/sjetveni materijal,

-dokaz o pravnom osnovu korištenja poljoprivrednog zemljišta,

-dokaz o upisu zemljišta u ARKOD

Mjera 4.2 – potvrda Hrvatske poljoprivredne agencije o brojčanom stanju i porijeklu stoke,

-potvrda Hrvatskog pčelarskog saveza o broju košnica,  

-ponuda za kupnju stoke,

-ponuda za nabavu prihrane ili materijala za prihranu za pčele

Mjera 4.3 – ponuda troškova stručnog nadzora,

-predračun troškova/ ponuda za sadni/sjetveni materijal,

-predračun troškova/ponuda za repromaterijal,

-dokaz o upisu zemljišta/proizvodnje u ARKOD,

-preslika rješenja o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača

Mjera 4.4 – predračun troškova/ponuda za investicijska ulaganja

Mjera 4.5 – preslika zaključene police osiguranja za 2016. godinu,

      -dokaz o upisu proizvodnje u ARKOD

Mjera 4.6 –ponuda organizatora osposobljavanja sa opisom programa (edukacije) koju korisnik planira pohađati 

 

Prijave se podnose na posebnom obrascu za svaku pojedinu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje ili na web stranici Grada Novske, www.novska.hr.

MJERA 4.1. BILJNA PROIZVODNJA – OBRAZAC BP/16

MJERA 4.2. STOČARSKA PROIZVODNJA – OBRAZAC SP/16

MJERA 4.3. POTPORA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU – OBRAZAC EP/16

MJERA 4.4. POTPORA ZA INVESTICIJE U GOSPODARSTVO – OBRAZAC IG/16

MJERA 4.5. SUBVENCIJA PREMIJE OSIGURANJA – OBRAZAC SPO/16

MJERA 4.6. POTPORA ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA – OBRAZAC  

                     ESOP/16

 

Prijava za potporu se može podnijeti za više mjera.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja do 15.07.2016.  poštom ili osobno u pisarnicu na adresu:

GRAD NOVSKA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje

Trg dr. Franje Tuđmana 2

44 330 Novska

s naznakom ''Prijava za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za 2016. godinu''

Ukoliko Prijavitelj podnosi Prijavu za više Mjera sve popunjene  Obrasce može predati u istoj koverti.

 

 

Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele potpora male vrijednosti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje :

- na broj telefon 044/691 – 527 i 044/691 – 528 (radnim radom od 7 do 15 sati),

- slanjem upita na e – mail: gospodarstvo@novsk.hr

- osobno dolaskom u Upravni odjel (radnim danom od 7 do 15 sati).

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI:

JAVNI POZIV

MJERA 4.1. BILJNA PROIZVODNJA – OBRAZAC BP/16

MJERA 4.2. STOČARSKA PROIZVODNJA – OBRAZAC SP/16

MJERA 4.3. POTPORA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU – OBRAZAC EP/16

MJERA 4.4. POTPORA ZA INVESTICIJE U GOSPODARSTVO – OBRAZAC IG/16

MJERA 4.5. SUBVENCIJA PREMIJE OSIGURANJA – OBRAZAC SPO/16

MJERA 4.6. POTPORA ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA – OBRAZAC  ESOP/16

IZJAVA O POREZNOJ OBVEZI

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

IZJAVA PRIJAVITELJA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA